Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Agenditasu kokkuleppe tõlgendamine

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-137-14

Riigikohtu 07.01.2015 lahend nr 3-2-1-137-14

Viide õigusaktidele:

Asjaolud

Hageja esitas maakohtule kostja vastu hagi, milles palus kostjalt välja mõista tasumata agenditasud ja hüvitise. Poolte vahel oli inglise keeles sõlmitud agenditasu kokkulepe ning vaidlus toimus lepingupunktis sisalduva sõna „collected“ tõlgendamise üle. Kostja hinnangul leppisid pooled lepingupunktis kokku nii, et agenditasu arvestati mitte väljastatud, vaid laekunud arvete pealt. Hageja hinnangul tuli agenditasu arvestada mitte laekunud, vaid väljastatud arvete pealt. Maakohus ja ringkonnakohus on tõlgendanud viidatud lepingupunkti, võttes mh arvesse pooltevahelist varasemat praktikat, ning osaliselt rahuldasid hagiavalduse. Kostja pöördus Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

1. Ringkonnakohtu otsus tuleb materiaalõiguse väära kohaldamise ja menetlusõiguse normi olulise rikkumise tõttu tühistada.

2. Ei ole välistatud agendi ja käsundiandja vaheline kokkulepe, mille kohaselt saab agent tasu nõuda ainult laekunud arvetelt. Võlaõigusseaduse § 679 lõike 4 mõtteks on tagada, et käsundiandjal ei tekiks kohustust agendile agenditasu maksta, kui on ilmne, et leping jääb täitmata käsundiandjast sõltumatu asjaolu tõttu. Eelnevast tulenevalt võib asjas olla mh tähtis see, millises ulatuses olid arved tasutud.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse ja saatis asja samale ringkonnakohtule uueks lahendamiseks.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est