Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Töölepingu lõpetamise põhiseadusepärasus töövaidlusi lahendavas organis

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=222567338

Riigikohtu 09.12.2013 lahend nr 3-2-1-79-13

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Varem jõustunud kohtulahendi alusel pidi kostja (korteriühistu) tasuma hagejale kompromissis märgitud töötasu. Kostja esitas hagejale töölepingu ülesütlemise avalduse usalduse kaotuse tõttu, leides, et hageja on rikkunud poolte kokkulepet, et töösuhte jätkumise korral ei nõua hageja kostjalt kohtumääruses märgitud töötasu. Hageja esitas maakohtule kostja vastu hagi, milles palus tunnistada kostja esitatud töölepingu ülesütlemise avaldus tühiseks, tunnistada ja lugeda, et tööleping ei ole ülesütlemisega lõppenud, kohustada kostjat võimaldama hagejal töötada koristajana ning lubada tal koristada õue ja trepikodade koridore.

Maakohus rahuldas hagi ning mõistis kostjalt hageja kasuks välja hageja kolme kuu keskmise töötasu suuruse hüvitise. Hageja esitas apellatsioonkaebuse, milles palus maakohtu otsus tühistada osas, millega kohus lõpetas töölepingu töölepingu seaduse (TLS) § 107 lõike 2 alusel, ning teha selles osas uus otsus, millega lugeda, et tööleping ei ole lõppenud. Ringkonnakohus jättis maakohtu otsuse muutmata ning hageja pöördus Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

  1. Kolleegiumi enamuse arvates võib TLS-i § 107 lõige 2 olla vastuolus põhiseadusega. Kolleegium näeb probleemi selles, et TLS-i § 107 lõike 2 regulatsioon võimaldab tööandjal seadusvastase tegevuse kaudu iga töölepingu lõppkokkuvõttes seaduslikult lõpetada.
  2. Samuti näeb kolleegium probleemi selles, et töötaja hüvitise saamise nõue TLS-i § 109 lõigete 1–3 järgi ei pruugi olla proportsionaalne õiguskaitsevahend. Töötaja, kellega on tööleping TLS-i § 107 lõike 2 järgi lõpetatud, peab oma õiguste kaitseks esitama tööandja vastu kahju hüvitamise nõude ning tõendama, et talle on tekkinud seoses töölepingu ebaseadusliku ülesütlemisega suurem kahju, kui kuuluks hüvitamisele TLS-i § 107 lõike 1 esimese lause järgi.

Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kogu koosseis andis asja lahendamise üle Riigikohtu üldkogule.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est