Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Omaniku vastutus üürniku hooletu käitumise eest

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-129-13

Riigikohtu 11.12.2013 lahend nr 3-2-1-129-13

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Hageja (kindlustusandja) palus hagis mõista kostjalt välja kahjuhüvitise, tuginedes eelkõige kolmele kahjujuhtumile, mille käigus sai kindlustusvõtja korter kostja (vald) korterist (sotsiaalkorter) lähtuva vee tõttu kahjustada. Kostja arvates ei vastuta ta korteri omanikuna üürniku tekitatud kahju eest ja on täitnud kohustust hoida korteriomandi reaalosa korras. Nii maa- kui ka ringkonnakohus osaliselt rahuldasid hageja nõuded. Kohtud on tuvastanud, et kostja ei taganud oma korteriomandi reaalosa kasutamist selliselt, et sellega ei kahjustataks teisi korteriomanikke. Ringkonnakohtu otsuse peale esitasid kassatsioonkaebuse mõlemad pooled.

Kohtu seisukoht

  1. Ringkonnakohtu otsus tuleb osaliselt tühistada materiaalõiguse normi väära tõlgendamise ja kohaldamise ning menetlusnormi olulise rikkumise tõttu. Ringkonnakohus lahendas hageja I kahjujuhtumit puudutava nõude erinevalt II ja III kahjujuhtumist ekslikult võlaõigusseaduse (VÕS) § 1043 jj, s.o õigusvastaselt tekitatud kahju hüvitamise sätete alusel.
  2. Korteriomanike vastutust oma kohustuste rikkumise eest ei mõjuta iseenesest maja haldava korteriühistu või valitseja võimalik vastutus oma kohustuste rikkumise eest või muu isiku vastutus. Need isikud võivad vastutada kahju hüvitamise eest solidaarselt. Kostjat ei vabasta vastutusest ka asjaolu, et hooletult käitus üürnik, kes kasutas korterit.
  3. Kui tekkinud kahju eest vastutab kaasomanikuna ka kahjustatud korteri omanik, sest ka tema rikkus kaasomandi korrashoiu kohustust, kohaldub korteriomanike solidaarse vastutuse asemel kolleegiumi arvates VÕS-i § 137 lõige 2. Nimetatud sätte järgi jaguneb kahju tekitajate solidaarvastutus omavahelises suhtes kõiki asjaolusid arvesse võttes.

Riigikohus rahuldas osaliselt kassatsioonkaebused ja saatis asja uueks läbivaatamiseks ringkonnakohtule.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est