Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Maksukohustuslase tõendamiskoormis

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-49-13

Riigikohtu 17.12.2013 lahend nr 3-3-1-49-13

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Maksu- ja Tolliamet (MTA) määras kaebajale täiendavalt tasumiseks käibemaksu ja tulumaksu seoses ühe reoveepuhasti ehitamisega tehtud tehingute ja väljamaksetega. Maksuhalduri hinnangul oli reoveepuhasti küll valminud ja sellele oli antud kasutusluba, kuid ei olnud võimalik tuvastada, kes konkreetselt, mis ajal, missuguseid seadmeid ja materjale kasutades, missuguses ulatuses ja millises maksumuses töid tehes selle ehitas. Kaebaja esitas maksuotsuse tühistamiseks kaebuse halduskohtusse, mis rahuldas kaebuse ja tühistas maksuotsuse. MTA esitas apellatsioonkaebuse, mille ringkonnakohus rahuldas. Kaebaja esitas kassatsioonkaebuse Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

  1. Arvel märgitud käibemaksukohustuslaseks peab olema isik, kes kaupa müüs või teenust osutas. Teistsugune seisukoht tähendaks, et kui müüja pole käibemaksukohustuslane, kuid esitab arved mõne teise, käibemaksukohustuslasest isiku nimel, saaks ta ikkagi arvel hinnale lisada käibemaksu, mis oleks vastuolus käibemaksu põhimõtetega.
  2. Olukorras, kus maksuarvestuse aluseks olev algdokument on mittenõuetekohane, peab kaebaja esitama dokumentaalsed tõendid selle kohta, kes talle tegelikult teenust osutas ja kellele kaebaja selle eest tegelikult tasus.
    Selles kaasuses tuvastas maksuhaldur, et kaebaja pidi teadma, et reoveepuhastit ei esitanud isik, kellelt kaebaja väidetavalt ehitamise tellis. Kui kaebaja pidi teadma, et arvetel ei näidatud teenuse tegelikku osutajat, tulnuks vastavad kulutused maksustada tulumaksuseaduse (TuMS) § 51 lg 2 punkti 3 alusel. "Pidi teadma" tähendab, et kogutud tõendid ja tuvastatud asjaolud kogumis viitavad sellisele teadmisele või oleks ostja saanud hoolsuskohustust täites teada, et tegemist pole tegeliku müüjaga. Kui äriühing on teinud väljamakse väidetavalt soetatud teenuse (sh ehitustööde) eest, kuid teenuse saamise fakt või teenust osutanud isik pole usaldusväärselt tuvastatav, siis tuleb üldjuhul kogu väljamakset pidada ettevõtlusest väljaviidud rahaks ning täies ulatuses maksustada.
  3. Hindamise teel maksustamisel tuleb maksukohustuslasel täita kaasaaitamiskohustust määral, mis võimaldab tegelikult kasutatud materjalide ja seadmete kindlaks tegemist ja nende hinna määramist.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse osaliselt ja tühistas ringkonnakohtu otsuse tulumaksu määramise osas.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est