Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Liisinguandja nõude rahuldamine lepingu tüüptingimuse tühisuse korral

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-156-13

Riigikohtu 15.01.2014 lahend nr 3-2-1-156-13

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Hageja palus kostjal hüvitada liisinguvõtja võlgnevuse  ja tagastatud sõiduki müügist saadud summa vahe. Kostja hinnangul erineb liisingulepingu lisas kokkulepitu  seaduses sätestatust – lepingu järgi tuleb liisinguandja nõude suuruse kindlaksmääramisel arvestada sõiduki müügihinda, mitte aga sõiduki väärtust selle tagastamise hetkel, nagu on sätestatud seaduses. Ringkonnakohus rahuldas hagi osaliselt, tühistades maakohtu otsuse. Kostja pöördus Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

  1. Kassatsioonkaebuse väited ei anna alust ringkonnakohtu otsuse resolutsiooni tühistamiseks.
  2. Isegi kui vaidlusalune liisingulepingu lisa punkt on tüüptingimusena tühine, ei pruugi see asjaolu muuta ringkonnakohtu otsust liisinguandja nõude rahuldamise kohta valeks juhul, kui hind, millega sõiduk müüdi, vastas sõiduki väärtusele selle hagejale tagastamise hetkel.

Riigikohus jättis kassatsioonkaebuse rahuldamata.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est