Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Lepingu tingimuste tagasiulatuv muutmine

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-143-13

Riigikohtu 18.12.2013 lahend nr 3-2-1-143-13

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Kostja (üürnik) esitas temalt kahjutasu nõudva hageja (üürileandja) vastu vastuhagi, milles palus lõppenud üürilepingus muuta tagasiulatuvalt üüri suurus ning asendada hageja tahteavaldus lepingu selliseks muutmiseks kohtuotsusega. Maakohus keeldus vastuhagi menetlusse võtmast ning ringkonnakohus nõustus maakohtu seisukohaga. Kohtud leidsid, et juba lõppenud lepingu tagasiulatuva muutmise võimaldamine oleks vastuolus õiguskindluse ja õigusselguse põhimõttega võlasuhetes. Kostja pöördus Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

  1. Nii ringkonnakohtu kui ka maakohtu määrus tuleb tühistada. Kolleegium ei nõustu kohtute tõlgendusega võlaõigusseaduse § 97 kohta.
  2. Pärast lepingu ülesütlemist on võimalik lepingut muuta alates kohustuste vahekorra muutumisest kuni lepingu ülesütlemiseni. Lepingut ei ole võimalik muuta edasiulatuvalt, kuna ülesütlemisele järgneva aja osas on lepingulised kohustused ülesütlemisega lõppenud.

Riigikohus rahuldas määruskaebuse ja saatis vastuhagi samale maakohtule menetlusse võtmise otsustamiseks.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est