Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Laenuandja kohustused tarbijakrediidilepingu korral

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-170-13

Riigikohtu 15.01.2014 lahend nr 3-2-1-170-13

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Hageja nõudis kostjalt laenulepingu alusel tekkinud võlgnevuse väljamõistmist. Kostja on menetluses tuginenud sellele, et hageja oli jätnud täitmata tarbijakrediidilepingule esitatavad kohustuslikud nõuded. Maakohus rahuldas hagi ning ringkonnakohus keeldus kostja kaebust menetlusse võtmast. Kostja esitas määruskaebuse Riigikohtule.

Kohtu seisukoht

  1. Ringkonnakohtu määrus tuleb tühistada. Lihtmenetluse asjades valdkonnas, mille materiaalõiguse normide kohaldamise kohta ei ole Riigikohtu praktikat, oleks maakohtul otstarbekas anda edasikaebamise luba ja ringkonnakohtul otstarbekas võtta apellatsioonkaebus menetlusse ka siis, kui maakohus pole edasikaebamiseks luba andnud. Riigikohtu praktikat ei ole eelkõige võlaõigusseaduse (VÕS) § 408 lõike 4 kohaldamise ja tõlgendamise kohta.
  2. Tarbijakrediidilepingu puhul on laenuandja kohustatud tagama laenuvõtjale võimaluse tutvuda kõikide seaduses ettenähtud andmetega juba enne lepingu sõlmimist. Samas peab tarbijakrediidilepingu ülesütlemise avaldus olema tingimusteta ja tarbija jaoks üheselt arusaadav. Ülesütlemisavaldus ei saa üldjuhul olla mingi muu dokumendi koosseisus, mis on näiteks pealkirjastatud „Teade", „Meenutus", „Laenukonto väljavõte" vms.
  3. Juhul kui laenuandja ei täida talle seadusega (VÕS § 408 lg 4) pandud kohustust intressimäära uuesti määramise ja tarbijale teatavaks tegemise kohta, ei ole välistatud tarbija õigus tugineda VÕS-i §-le 110. See tähendab muuhulgas seda, et võlausaldaja ei või tugineda võlgniku kohustuse rikkumisele ja kasutada sellest tulenevat õiguskaitsevahendit, sh öelda leping üles.

Riigikohus rahuldas määruskaebuse ja saatis kostja apellatsioonkaebuse ringkonnakohtule menetlusse võtmise otsustamiseks.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est