Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Käibe tekkimise koht

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-54-13

Riigikohtu 12.12.2013 lahend nr 3-3-1-54-13

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Maksu- ja Tolliamet (MTA) vähendas maksuotsusega kaebaja poolt deklareeritud sisendkäibemaksu, nõudis tagasi alusetult deklareeritud ja tagastatud maksusumma ning määras ettevõtlusega mitteseotud kuludelt tulumaksu. MTA hinnangul puudus kaebajal õigus kolmandate isikute arvete alusel sisendkäibemaksu deklareerida, kuna arvetel viidatud käive toimus Lätis. Kaebaja esitas maksuotsuse tühistamiseks kaebuse halduskohtusse. Haldus- ja hiljem ka ringkonnakohus jätsid kaebaja kaebused rahuldamata, misjärel esitas kaebaja kassatsioonkaebuse Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

  1. Käibemaksuseaduse (KMS) § 1 lg 1 punkti 1 järgi on käibemaksu objekt käive, mille tekkimise koht on Eesti. Nimetatud säte määrab kindlaks KMS-i kohaldamisala. Seega juhul, kui leiab tõendamist, et kauba käive tekkis Läti Vabariigis, puudub võimalus KMS-e kohaldada. See tähendab, et puudub õiguslik alus käivet Eestis deklareerida ja sisendkäibemaksu Eesti maksuseaduste alusel tagasi nõuda. Maksuhalduril pole sellises olukorras õigust kaaluda sisendkäibemaksu mahaarvamise lubamist.
  2. Kauba käibe tekkimise koha kindlakstegemisel ei saa alati lähtuda käibe tekkimise ajast. Kui kauba eest tasutakse näiteks varem, kuid kauba valdus antakse ostjale üle ajaliselt hiljem, pole käibe tekkimise aeg oluline. KMS-i § 9 lg 1 punkti 1 järgi on kauba käibe tekkimise koht Eesti, kui kaup toimetatakse saajale või tehakse talle muul viisil kättesaadavaks Eestis, eksporditakse Eestist, teostatakse kauba ühendusesisest käivet või kaugmüüki Eestist teise liikmesriigi isikule, kes ei ole teise liikmesriigi maksukohustuslane ega piiratud maksukohustuslane, välja arvatud sama paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhul. Tulenevalt sihtkohamaa põhimõttest määratakse seega kaupade käive üldjuhul kauba asukoha järgi. Kui kaup ei asu Eestis, puudub ka võimalus kauba soetamistehingult tasutud käibemaksu sisendkäibemaksuna Eestis maha arvata ja seda olenemata sellest, kas müüja on käibemaksu Eesti riigile tasunud, kas kaebajal on võimalik müüjalt käibemaksu tagasi saada, kas Eesti riik on saanud kahju või kasu, kas tehingupooled on saanud põhjendamatut tulu või maksueelise. Näiteks selles kaasuses oli kauba asukohamaaks Läti, mistõttu oli ka käibe tekkimise kohaks Läti.
  3. Maksuhaldur on maksude tasumise õigsuse kontrollimisel ja maksusumma määramisel kohustatud arvestama kõiki asjas tähendust omavaid, sealhulgas nii maksukohustust suurendavaid kui ka vähendavaid asjaolusid ning nende asjaolude väljaselgitamine ja arvestamise kohustuse täitmine ei eelda maksukohustuslase vastavat taotlust. Olukorras, kus kaup on maksukohustuslasel olemas, kuid maksuhalduri hinnangul ei ole kaupa saadud arvetel märgitud äriühingutelt ning maksukohustuslane pidi seda teadma, võib maksuhalduril lasuda kohustus määrata maksusumma hindamise teel.
  4. Sisendkäibemaksu puhul ei ole juhtumil, kui tegelik müüja jääb välja selgitamata, maksusumma määramine hindamise teel võimalik. Andmete puudumine tegeliku müüja kohta ei välista aga tulumaksusumma määramist hindamise teel.
  5. Menetluskulud peavad väljamõistmiseks olema reaalselt kantud. Advokaadibüroo kinnitus selle kohta, et arved on tasutud, ei ole piisav tõend, mis kinnitaks menetluskulude reaalset kantust.

Riigikohus tühistas madalama astme kohtute otsused tulumaksu määramist puudutavas osas ja tühistas selles osas ka maksuotsuse.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est