Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Tolli õigus teha kindlaks intellektuaalomandi õiguse rikkumine

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=222553838

Riigikohtu 05.12.2012 lahend nr 3-3-1-25-12

Viited õigusaktidele:

Nõukogu 22. juuli 2003. a määrus (EÜ) nr 1383/2003 teatavate intellektuaalomandi õiguste rikkumises kahtlustatavate kaupade suhtes võetava tollimeetme ja kõnealuseid õigusi rikkuvaks tunnistatud kaupade suhtes võetavate meetmete kohta art 13 lg 1

Asjaolud

Maksu- ja Tolliamet tuvastas, et kaebajale saadetud pudelid olid piisavalt sarnased kolmanda isiku kasuks registreeritud tööstusdisainilahendusega, äratamaks põhjendatud kahtlust intellektuaalse omandi rikkumises. Eelnevast tulenevalt pidas Maksu- ja Tolliamet pudelid kinni, misjärel esitas kaebaja kaebuse, paludes teha Maksu- ja Tolliametile ettekirjutus kauba vabastamiseks. Halduskohus tegi Maksu- ja Tolliametile ettekirjutuse kauba vabastamise otsustamiseks. Ringkonnakohus jättis Maksu- ja Tolliameti apellatsioonkaebuse rahuldamata, misjärel esitas Maksu- ja Tolliamet kassatsioonkaebuse Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

Tolliseaduse § 45 annab tollile pädevuse otsustada kauba hõivamise ja hävitamise üle. Seepärast võib uurimispõhimõttest tulenevalt väita, et sellega kaasneb ka õigus tuvastada nimetatud otsuse tegemiseks vajalikud asjaolud, sh ka see, kas tegemist on piraatkaubaga. Tollil on iseenesest olemas võimalused intellektuaalomandi õiguse rikkumise tuvastamiseks haldusmenetluses. Kolleegiumil tekkis siiski kahtlus, kas selline tõlgendus on kooskõlas Nõukogu 22. juuli 2003. a määrusega (EÜ) nr 1383/2003 teatavate intellektuaalomandi õiguste rikkumises kahtlustatavate kaupade suhtes võetava tollimeetme ja kõnealuseid õigusi rikkuvaks tunnistatud kaupade suhtes võetavate meetmete kohta. Kolleegiumi hinnangul ei võimalda viidatud määrus teha kindlat järeldust, kas riigisisese õigusega on lubatud anda intellektuaalomandi õiguse rikkumise tuvastamise pädevus tollile ning kas tollil peab määruse eesmärkide tõhusaks järgimiseks olema õigus algatada intellektuaalomandi õiguse rikkumise kindlakstegemise menetlus.

Kolleegium otsustas küsida määruse nr 1383/2003 tõlgendamise küsimuses eelotsustust Euroopa Kohtult.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est