Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Tarbimisse lubatud alkoholi liikmesriikidevaheline liikumine ärilisel eesmärgil

Maksu- ja Tolliameti infomaterjalis on selgitatud liikmesriikidevahelisse liikumisse kaasatud alkoholi käitlemisele laienevad regulatsioonid. Infomaterjal on õigusakte selgitava iseloomuga ja see ei asenda õigusaktides sätestatut.

1.      Üdist

Nõukogu Direktiivis 2008/118/EÜ (edaspidi Direktiiv) artiklis 33 on sätestatud: kui aktsiisikaupa, mis on ühes liikmesriigis juba tarbimisse lubatud, vallatakse kaubanduslikel eesmärkidel teises liikmesriigis seal tarnimiseks või kasutamiseks, maksustatakse see kaup aktsiisiga ning aktsiis muutub sissenõutavaks kõnealuses teises liikmesriigis.

Direktiivi mõstes „valdamine kaubanduslikel eesmärkidel” on igasugune aktsiisikauba valdamine muu isiku kui eraisiku poolt või eraisiku poolt muul eesmärgil kui oma tarbeks.

Lihtsamalt  selgitades, kui ühe liikmesriigi ettevõtja saadab selles liikmesriigis tarbimisse lubatud ehk maksustatud alkoholi teises liikmesriigis asuvale ettevõtjale, siis olenemata kauba toimetamise eesmärgist loetakse sellist toimetamist kaubanduslikul eesmärgil toimetamiseks.

Selliselt lähetatud alkohol kuulub uuesti maksustamisele sihtkohariigis. Üldjuhul maksab aktsiisi sihtliikmesriigis kauba vastuvõtja.  

Kauba lähetaja saab taotleda lähteliikmesriigis varemmakstud aktsiisi tagastamist, kui ta on lähetanud kaupa nõuetekohaselt ja esitanud kõik nõutavad tõendusdokumendid kauba teise liikmesriiki toimetamise ja seal maksustamise kohta.

2.      Tarbimisse lubatud alkoholi lähetamine Eestist teise liikmesriiki

Alkoholi müümine teise liikmesriigi ettevõtjale on hulgimüük ja seda saab teostada äriregistrisse ja majandustegevuse registrisse (edaspidi MTR) kantud isik, kelle MTR registreeringus on märge vastava alkoholi hulgimüügi kohta.

Teise liikmesriiki lähetatav alkohol peab olema alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse (edaspidi ATKEAS) nõuete kohaselt maksumärgistatud ja vastama alkoholiseadusega (edaspidi AlkS) kehtestatud käitlemiseks lubatud alkoholi nõuetele.

Tarbimisse lubatud alkoholi lähetaja peab enne alkoholi lähetamist teostama järgmisi toiminguid:

1. esitama Maksu- ja Tolliameti (edaspidi MTA) meiliaadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. teatise alkoholi lähetamise kavatsuse kohta järgmiste andmetega:

 •  alkoholi liik ja kogus;
 •  alkoholi Eestist lähetamise aeg ja eeldatav sihtkohta jõudmise tähtaeg;
 •  veoteekonna kirjeldus (MTA nõudmisel ka teekonnavaliku põhjendus);
 •  alkoholi lähetaja, vedaja ja vastuvõtja nimi ning kontaktandmed;
 •  alkoholi vastuvõtmise koht.

2. esitama MTA-le saatelehe esimese eksemplari elektrooniliselt või selle koopia paberkandjal;
3. esitama lähetatavalt alkoholilt makstud aktsiisi tagastamise taotluse;
4. maksumärgistatud alkoholi lähetamisel teavitama alkoholile kinnitatud maksumärkide numbrid;
5. võimaldama MTA-l kontrollida aktsiisikauba saadetist enne selle lähetamist.

Alkohol toimetatakse teise liikmesriiki koos Euroopa Komisjoni määrusega nr 3649/92 (määrus aktsiisiga maksustatavate lähteliikmesriigis tarbimisse lastud toodete ühendusesisesel liikumisel kasutatava lihtsustatud saatedokumendi kohta) kehtestatud saatelehega SAAD. Lisaks eelnimetatud määrusega kehtestatud nõuetele peab saatelehel kajastuma alkoholi liik (õlu, vein, kääritatud jook jne), müügipakendite arv ja maht, etanoolisisaldus ning tootjapoolne partii tähistus selle olemasolul.

Eestis makstud aktsiisi tagastamise tingimused on sätestatud ATKEASe § 451 lg-s 1.

Alkoholi teise liikmesriiki lähetajale makstakse varemmakstud aktsiis tagasi, kui enne alkoholi lähetamist teise liikmesriiki tegi ta kõik nõutavad teavitused (vt toimingud enne alkoholi lähetamist) ning pärast alkoholi kättetoimetamist saajale on esitanud MTA-le:

1. saatedokumendi, millel on isiku, kellel tekkis aktsiisi maksmise kohustus, kinnitus alkoholi kättetoimetamise kohta teises liikmesriigis;
2. sihtkoha liikmesriigi maksuhalduri kinnituse aktsiisi maksmise, tagamise või aktsiisivabastuse kohaldamise kohta sihtliikmesriigis.

3.      Teisest liikmesriigist tarbimisse lubatud alkoholi toimetamine Eestisse kasutamiseks ärilisel eesmargil

Vastavalt ATKEASe § 211 lg-le 1 maksab aktsiisi teises liikmesriigis tarbimisse lubatud aktsiisikaubalt, mis toimetatakse Eestisse kasutamiseks ärilisel eesmärgil, ettevõtja, kes selle aktsiisikauba vastu võtab.

NB! Ärilisel eesmärgil kasutamiseks loetakse ka aktsiisikauba ladustamist, sh ka teises liikmesriigis kasutamiseks ettenähtud saadetise vaheladustamist. Erandina ei loeta ärilisel eesmärgil kasutamiseks aktsiisikauba ladustamist liikmesriikidevahelisi reise tegeva õhusõiduki või laeva pardal, kui seda kaupa ei müüda Eesti territooriumil viibimise ajal.

Alkoholi vastuvõtja peab enne alkoholi lähetamist teisest liikmesriigist teostama järgmisi toiminguid:

1. esitama MTA meiliaadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. teatise alkoholi vastuvõtmise kavatsuse kohta järgmiste andmetega:

 • alkoholi liik ja kogus ning Eestisse toimetamise eesmärk;
 • alkoholi teisest liikmesriigist lähetamise aeg, teekonna kirjeldus ja eeldatav Eestisse saabumise ja vastuvõtmise aeg;
 • alkoholi lähetaja, vedaja ja vastuvõtja nimi ning kontaktandmed;
 • alkoholi vastuvõtmise koht.

2. esitama MTA nõudmisel tagatise aktsiisi maksmise tagamiseks Eestisse toimetatavalt alkoholilt;
3. tellima maksumärgid maksumärgistamist vajavale alkoholile ja teavitama maksumärgistamise koha;
4. teavitama MTA-d viivitamatult punktis 1 nimetatud andmete muutumisest.

Alkoholi toimetamisel  teisest liikmesriigist Eestisse peab saadetisega olema  kaasas Euroopa Komisjoni määrusega nr 3649/92 (määrus aktsiisiga maksustatavate lähteliikmesriigis tarbimisse lastud toodete ühendusesisesel liikumisel kasutatava lihtsustatud saatedokumendi kohta) kehtestatud saateleht SAAD.

Alkoholi vastuvõtjal tekib maksukohustus vastuvõetud alkoholilt selle vastuvõtmise päeval. Alkoholi vastuvõtmisel ei teki maksukohustust, kui alkoholi võtab vastu (nii füüsiliselt kui SAAD andmete kohaselt):
1) alkoholi aktsiisivabastuse loa omanik, kellel on õigus seda kaupa aktsiisivabastuse loa alusel kasutada või vastu võtta;
2) aktsiisilaopidaja aktsiisilaos.

Pärast alkoholi vastuvõtmist peab vastuvõtja tegema järgmisi toiminguid:

1. kinnitama alkoholi vastuvõtmist kaubaga kaasasolnud SAAD saatelehel ja puudujääkide ilmnemisel märkima saatelehele tegelikult vastuvõetud alkoholi koguse;
2. 5 päeva jooksul alkoholi vastuvõtmise päevast arvates esitama MTA-le vastuvõetud aktsiisikauba saatelehe koopia, millel on aktsiisikauba vastuvõtja allkiri;
3. hiljemalt 5. päeval alkoholi vastuvõtmise päevast arvates esitama aktsiisideklaratsiooni ja maksma aktsiisi. Aktsiisideklaratsiooni ei esitata, kui alkoholi vastuvõtmisel ei teki maksukohustust   või vastuvõetud alkohol on aktsiisivaba (näiteks täielikult denatureeritud alkohol).

Alkoholi vastuvõtja taotlusel väljastab MTA kinnituse   aktsiisi maksmise, tagamise (kui alkoholi vastuvõtja oli aktsiisilaopidaja) või maksuvabastuse kohaldamise kohta, mille alusel kauba lähetaja saab taotleda teises liikmesriigis varemmakstud aktsiisi tagastamist.

Juhime tähelepanu, et tavaettevõtjal, kes võtab vastu teises liikmesriigis tarbimisse lubatud ja Eestisse ärilisel eesmärgil lähetatud alkoholi, ei ole õigust maksumärgistada alkoholi oma tegevuskohas. Alkoholi võib maksumärgistada Eestis aktsiisilaos või registreeritud kaubasaaja tegevuskohas. Alkoholi vastuvõtja, kes ei ole aktsiisilaopidaja või registreeritud kaubasaaja, peab viivitamatult pärast maksumärgistamata alkoholi vastuvõtmist toimetama selle maksumärkide tellimisel maksumärgistamise kohana teavitatud aktsiislattu või registreeritud kaubasaaja tegevuskohta.

Alkoholiseadusest tulenevad piirangud:

1. hulgikaubandusega, jaekaubandusega või toitlustuse alal tegutsev ettevõtja võib oma müügikohas või selle juurde kuuluvas laos ladustada alkoholi (olenemata alkoholi kuuluvusest või ladustamise eesmärgist) ainult juhul, kui selle tegevuskoha MTR registreeringus on märge vastava alkoholi müügiõiguse kohta;
2. vastuvõetav alkohol peab üldjuhul olema kantud riiklikku alkoholiregistrisse. Erandiks on AlkS §-s 6 nimetatud piiratud käitlemiseks lubatud alkohol, mida võtab vastu nõuetekohaselt MTR-s registreeritud ettevõtja ja mis on ettenähtud järgmiseks otstarbeks:

 • tootenäidised volitatud laborile analüüsimiseks või alkoholi registrisse kandmiseks;
 • alkohol tutvumiseks või kolmandale osapoolele tutvustamiseks, kusjuures kaubakoguse ja selle veopakendi kogukaal ei tohi ületada 20kg.

Piiratud käitlemiseks lubatud alkoholi vastuvõtmine on ATKEASe mõistes tavapärane teises liikmesriigis tarbimisse lubatud ja Eestisse ärilisel eesmärgil toimetatava alkoholi vastuvõtmine järgmiste erisustega:

 1. saatedokumendile SAAD peab olema märgitud alkoholi kasutusotstarve;
 2. näidised, mis tuuakse alkoholiregistrisse kandmise eesmärgil, sh ka sellega seoses volitatud laborile analüüsiks esitatavad, ei kuulu maksumärgistamisele;
 3. näidised, mis esitatakse volitatud laborile analüüsimiseks seoses riiklikku alkoholiregistrisse kandmisega on aktsiisivabad.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est