Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Käsutustehingu tühisus aktsiate võõrandamisel

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-156-12

Riigikohtu 10.12.2012 lahned nr 3-2-1-156-12

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Hagejad (väikeaktsionärid) esitasid hagi kostja (aktsiaselts) vastu, nõudes kas üldkoosoleku otsuse punkti kehtivuse tuvastamist hagejate pakutud redaktsioonis või kehtetuks tunnistamist juhatuse pakutud sõnastuses. Hagejad väidavad, et kõige rohkem hääli sai hagejate pakutud otsuse eelnõu sõnastus, sest suuraktsionär ei tohtinuks otsuse vastuvõtmisel hääletada, kuna tegutses tegelikult endise aktsionäri variisikuna ja nende huvid langesid kokku. Hagejate seisukohalt võõrandas endine aktsionär enne üldkoosoleku toimumist oma aktsiad nn uuele suuraktsionärile ehk tegelikult aktsionäri variisikule, et minna mööda hääleõiguse piirangust ning sellega vältida aktsionäri jaoks kahjulike otsuste vastuvõtmist.
Maakohus jättis hagiavalduse rahuldamata ning ringkonnakohus nõustus maakohtu otsuse resolutsiooniga. Hagejad esitasid kassatsioonkaebuse.

Kohtu seisukoht

1. Ringkonnakohtu otsus tuleb tühistada materiaalõiguse normi väära kohaldamise ja menetlusõiguse normi olulise rikkumise tõttu.
2. Aktsiate võõrandamisel tuleb eristada võlaõiguslikku müügilepingut ja käsutustehingut. Riigikohus on erandina jaatanud käsutustehingu vastuolu heade kommetega, kui käsutustehingu eesmärk või käsutustehing ise on heade kommete vastane.
3. Kuna sellest, kas aktsiate omandiõiguse üleandmise käsutustehing on heade kommetega vastuolus ja seetõttu tühine, võib sõltuda, mida aktsionärid üldkoosolekul otsustavad ja kas aktsionäride üldkoosoleku otsused kehtivad, siis saab sellise käsutustehingu tühisusele tugineda ka tehingu pooleks mitteolev aktsionär, kelle õigusi aktsionäride üldkoosolekul otsustatu mõjutas.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse ja saatis asja uueks läbivaatamiseks ringkonnakohtule.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est