Härrased, meile tuleb revident…

Tutvustus

Igale ettevõtjale tuleb kasuks olla valmis päevaks, mil maksuhaldurilt saabub teade maksumenetluse alustamisest või ilmuvad revidendid töötajate registreerimist, ettevõtlusega tegelemist või muud maksustamise seisukohast tähtsat kontrollima. Kuidas sellisel juhul käituda? Mida oleks kasulik teada ja millega tuleb arvestada? Nimetatud küsimustele vastamiseks leiavad seminaril käsitlemist järgmised teemad:

 • Maksumenetluses kehtivad üldised põhimõtted, sh uurimispõhimõte, eesmärgipärasuse põhimõte ja maksusaladuse kaitse põhimõte.
 • Maksukohustuslase õigus olla ära kuulatud ja saada teavet.
 • Maksukontrolli alustamine ja sellest teavitamine.
 • Kas seaduse kohaselt saab tõendeid koguda ning andmeid nõuda üksnes maksumenetluses, mille alustamisest on maksumaksjat üheselt ja selgelt teavitatud? Kas maksuhaldur saab teavet küsida ka enne menetluse alustamist?
 • Üksikjuhtumi kontrolli ja revisjoni erinevus ning eristamise võimalikkus praktikas.
 • Vaatlus või läbiotsimine: kuidas ja mille alusel toimub, millal maksuhalduril on õigus teha vaatlust ette teatamata, kuidas vormistatakse, kas asju ja dokumente tohib ära võtta jne.
 • Maksuhalduri õigused tõendite kogumisel, sealhulgas teabe nõudmine krediidiasutustelt jt kolmandatelt isikutelt.
 • Maksukohustuslase kaasaaitamiskohustus ja selle mittetäitmise tagajärjed, sh sunnivahendite kohaldamise alused.
 • Enese mittesüüstamise privileeg ja selle kasutamise eeldused.
 • Maksukohustuslase võimalused ebaseadusliku teabenõude saamisel. Kas vastata või mitte? Millele kindlasti tuleb reageerida?
 • Praktikas esilekerkinud probleemid seoses maksukontrolli elluviimisega ning värskem kohtupraktika selles vallas.

Registreeru

Lektor

Jaak Siim,
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Aivar Pilv

Ajakava

10.00—10.45 — loeng

10.45—11.00 — kohvipaus

11.00—11.45 — loeng

11.45—12.30 — küsimustele vastamine.


Toimumisaeg

05.05.2015

Koht

Tööandjate maja, Kiriku 6, Tallinn

Hind

95 eurot + km

Ajakirja tellijatele kehtib soodushind 82 eurot + km

Registreeru