09.12.2014 Teisipäev

01.01.2015 jõustuvad digiteenuste maksustamise muudatused

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)

1. jaanuarist 2015 jõustub käibemaksuseaduse muudatus, mis hõlmab elektroonilise side teenuste ja elektrooniliselt osutatavate teenuste (edaspidi digiteenuste) maksustamist.

01.01.2015 jõustuvad digiteenuste maksustamise muudatused
01.01.2015 jõustuvad digiteenuste maksustamise muudatused Foto: Reuters

Senise korra kohaselt toimus maksustamine teenuse osutaja riigis.

Keda muudatus puudutab

Muudatus puudutab käibemaksukohustuslasi, kes osutavad teistes Euroopa Liidu liikmesriikides asuvatele mittekäibemaksukohustuslastele:

  • elektroonilise side teenuseid (telekommunikatsiooniteenuseid ja ringhäälinguteenuseid); ning
  • elektroonilisi teenuseid.

 


Mis on elektroonilise side teenused ja elektrooniliselt osutatavad teenused?

Elektroonilise side teenused ja elektrooniliselt osutatavad teenused (edaspidi ka digiteenused või erikorraga hõlmatud teenused), mille maksustamist muudatus puudutab, leiate Digiteenuste loetelust.

Mis senisega võrreldes muutub?

1. Kliendi asukoha määramine

Alates 1. jaanuarist 2015 maksustatakse osutatud telekommunikatsiooniteenused, ringhäälinguteenused ning elektroonilised teenused alati selles liikmesriigis, kus asub teenuse saaja, ning selle liikmesriigi maksumääraga.

Sisuliselt muutub teises liikmesriigis asuvatele mittekäibemaksukohustuslastele osutatud teenuste maksustamine, kuna käibemaksukohustuslastele osutatud teenuse maksustab teenuse saaja oma liikmesriigis juba praegu (pöördmaksustamine).

Sellega seoses muutub teenuse osutajale oluliseks kliendi asukoha (käibe toimumise koha) määramine ning selle tõendamine.

Lugege rohkem:

2. Digiteenuse käibemaksuga maksustamise erikord ehk MOSS-erikord

Kui praegu deklareerib ja tasub teise liikmesriigi mittekäibemaksukohustuslasele digiteenuse osutaja käibemaksu oma asukohariigis, siis käibe toimumise koha muutusega seoses tuleb käibemaks alates 2015. aastast tasuda kliendi asukohariigile.
Samuti ei deklareerita teise liikmesriigi mittekäibemaksukohustuslasele osutatud digiteenuseid enam siseriiklikul käibedeklaratsioonil (Eestis KMD-l), vaid nn MOSS-deklaratsioonil.  

Teistes liikmesriikides osutatud digiteenuse deklareerimise lihtsustamiseks on loodud elektroonilise side teenuse ja elektrooniliselt osutatava teenuse käibemaksuga maksustamise erikord, nn MOSS-erikord (ingl k Mini One Stop Shop). Erikord on sätestatud käibemaksuseaduse §-s 43.

Kui teenuse osutaja soovib erikorda kasutada, siis ta deklareerib ja tasub teises liikmesriigis mittekäibemaksukohustuslastele osutatud teenustelt arvestatud käibemaksu oma asukohariigi (registreerimisliikmesriigi) maksuhaldurile, kes kannab saadud summa edasi teise riigi (tarbimisliikmesriigi) maksuhaldurile.

Seega peab Eesti käibemaksukohustuslane, kes osutab digiteenuseid teise liikmesriigi mittekäibemaksukohustuslasele valima, kas ta:

1. registreerib ennast käibemaksukohustuslaseks ja täidab käibemaksukohustuse teenuse saaja asukoha liikmesriigis, või
2. registreerib ennast MOSS-erikorra kasutajaks Eestis.

Erikorra kasutaja:

  • esitab kord kvartalis Maksu- ja Tolliametile MOSS-deklaratsiooni, millel kajastab teistes liikmesriikides asuvatele mittekäibemaksukohustuslastele osutatud teenused, sh väljaspool Eestit asuva püsiva tegevuskoha kaudu osutatud teenused;
  • tasub käibemaksu Maksu- ja Tolliametile, kes kannab saadud summa edasi teise liikmesriigi maksuhaldurile.

Erikorra kasutamine on vabatahtlik.

MOSS-erikorra kasutajaks registreerimine

Isikud, kes soovivad kasutada erikorda, esitavad Maksu- ja Tolliametile avalduse erikorra kasutamiseks.

Eesti käibemaksukohustuslane esitab avalduse e-maksuametis/e-tollis, kus tuleb rubriigis "Leping ja seaded" valida MOSS avaldused.

Ühendusevälise riigi isikul, kes soovib kasutada erikorda Eestis, palume MOSS erikorra kasutajaks registreerimisel järgida juhendit: How can a non-EU business register for the Special Scheme for Electronic Services in Estonia.

MOSS-deklaratsiooni esitamine

Erikorra kasutaja deklareerib osutatud digiteenused MOSS-deklaratsioonil. MOSS-deklaratsiooni vorm on kehtestatud Euroopa Komisjoni rakendusmäärusega nr 815/2012 ning see on ühine kõigile liikmesriikidele.
Deklareerimisperiood on üks kalendrikvartal ja deklaratsioon tuleb esitada deklareerimisperioodile järgneva kuu 20 kuupäevaks.

Deklareerimisperiood  Deklaratsiooni esitamise tähtaeg
I kvartal
1. jaanuar–31. märts   
20. aprill
II kvartal
1. aprill–30. juuni
20. juuli
III kvartal
1. juuli–30. september
20. oktoober
IV kvartal
1. oktoober–31.  detsember
20. jaanuar


Esimene MOSS-deklaratsioon tuleb esitada 2015. a I kvartali kohta hiljemalt 20. aprilliks 2015.

Deklaratsiooni saab esitada ainult elektrooniliselt, e-maksuametis/e-tollis. Deklaratsiooni esitamiseks tuleb rubriigis „Deklaratsioonid“ valida MOSS-deklaratsioon.
Paberil MOSS-deklaratsiooni esitada ei saa.

MOSS-deklaratsiooni XML-faili näidised ja kirjeldused saab alla laadida MTA kodulehelt.

Käibemaksu tasumine

Käibemaks tuleb tasuda ühele Maksu- ja Tolliameti pangakontodest.

MOSS-deklaratsioon tuleb esitada ning käibemaks tasuda tähtaegselt (st hiljemalt kvartalile järgneva kuu 20. kuupäevaks) ka juhul, kui 20. kuupäev langeb riigipühale või nädalavahetusele. Kõikide liikmesriikide maksumaksjatele kehtivad ühesugused tähtajad.
Makse loetakse tehtuks siis, kui see on jõudnud Maksu- ja Tolliameti pangakontole. Seega tuleb maksu tasumisel arvestada pangaülekande teostamiseks kuluvat aega.
NB! Erilist tähelepanu palume pöörata pankadevaheliste maksete teostamisel. Soovitav on tutvuda oma kodupanga arveldustingimustega.

Maksu- ja Tolliamet saadab igakuiselt tarbimisliikmesriikide maksuhalduritele andmed esitatud deklaratsioonide ning nende alusel laekunud käibemaksusummade kohta. Lisaks peab Maksu- ja Tolliamet tagama käibemaksusummade õigeaegse edastamise teise liikmesriigi maksuhaldurile.

Maksu tähtpäevaks tasumata jätmisel võivad teiste liikmesriikide maksuhaldurid, kellele käibemaks tasuda tuleb, teiega ühendust võtta ja sellisel juhul peate maksusumma tasuma otse neile. See muudab protsessi aeganõudvamaks ja maksumaksjale kulukamaks. Teiste liikmesriikide maksuhalduritel on õigus kohaldada Eestis registreeritud maksumaksja suhtes nende riikide seaduses sätestatud sunnivahendeid ja karistusi käibemaksu deklareerimise ja tasumisega viivitamisel, kuna tegemist ei ole mitte registreerimisliikmesriigile, vaid tarbimisliikmesriigile kuuluva käibemaksuga.

Digiteenuste maksustamist reguleerivad õigusaktid ja juhendid

Nõukogu direktiiv 2008/8/EÜ, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ seoses teenuse osutamise kohaga.
Euroopa Nõukogu rakendusmäärusega nr 1042/2013 sätestatakse eeskirjad erikorraga hõlmatud teenuste osutamise koha määramiseks.
Erikorra rakendamise eeskirjad on sätestatud Euroopa Nõukogu (EL) määruses nr 967/2012.
Komisjoni selgitused rakendusmääruse nr 1042/2013 kohaldamiseks eesti keeles.
Komisjoni selgitused rakendusmääruse nr 1042/2013 kohaldamiseks (inglise keeles).
Euroopa Komisjoni juhend käibemaksu väikese kontaktpunkti (MOSS) Maksu- ja Tolliameti pangakontodest.

Lisainfo

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255