Saata printerisse

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seadus (13.02.19)

Vastu võetud 13.02.2019

Jõustumise kp: 01.01.2020. Avaldamismärge: RT I, 27.02.2019, 11

https://www.riigiteataja.ee/akt/127022019011