Saata printerisse

Isikuandmete kaitse seadus

Vastu võetud 12.12.2018

Jõustumise kp: 15.01.2019. Avaldamismärge: RT I, 04.01.2019, 11

https://www.riigiteataja.ee/akt/104012019011

Lisainfo