Saata printerisse

Kas puhkuse asendajana töötav noor võib koristamisel puhastusvahendeid kasutada?

Soovime suvel koristaja puhkuse asendajana tööle võtta ühe 14aastase noore. Koristaja kasutab oma töös ka erinevaid puhastusvahendeid. Kas ka puhkuse asendajana töötav noor võib samu puhastusvahendeid kasutada või mitte? Lugesime seadusest välja, et alaealisele on kemikaalidega töö keelatud.

Vastab Marika Liiv, Tööinspektsiooni peajurist: Töökeskkonna ohutegurite ja tööde loetelus on toodud keemiliste ohutegurite kriteeriumid, mille esinemisel ei tohi alaealisega töölepingut sõlmida ega lubada teda tööle (Vabariigi Valitsuse määrus nr 94, 11.06.2009).

Infot selle kohta, kas alaealine tohib teha tööd, puutudes kokku konkreetse kemikaaliga, tuleb alustuseks uurida kemikaali ohutuskaardilt. Kemikaali ohutuskaardil on kirjas, kuidas ohtlikku kemikaali ohutult käidelda. Esmalt peategi võrdlema ohutuskaardi 2. jaos toodud informatsiooni määruses esitatud informatsiooniga. Kui kemikaalil esineb üks või mitu omadust, mis on määruse loetelus esitatud, siis ei tohi alaealist selle kemikaaliga tööle lubada.

Kui alaealised kasutavad töös kemikaale, mida ei ole määruse loetelus toodud, tuleb enne töötaja tööle lubamist viia läbi töökeskkonna riskianalüüs, kus hinnatakse muu hulgas kokkupuudet keemilise ohuteguriga. Kui kemikaali ohutuskaardil on ette nähtud isikukaitsevahendite kasutamine (ohutuskaardi 8. jaos), tuleb ette nähtud isikukaitsevahendid ka töötajatele väljastada. Samuti tuleb järgida teisi ohutuskaardil toodud nõudeid. Näiteks võib ohutuskaardil olla kirjas, et toote kasutamise järel tuleb kindlasti käsi pesta. See eeldab, et töötamiskohal peab olema kätepesuvõimalus.

Paneme südamele, et alaealiste töötajate puhul on eriti oluline võtta aega põhjalikuks juhendamiseks ja väljaõppeks. Siis on nende esimene töökogemus hea alus, millele toetada edasine ohutut ning tervist hoidev töökarjäär.

Rohkem infot alaealiste töötamisest leiab Tööelu portaalist: http://www.tooelu.ee/et/tooturule-sisenejale/noor-voi-alaealine-tootaja/mida-ma-pean-teadma-toosuhetest/noore-tootaja-meelespea