Saata printerisse

Töövaldkonna muudatused 2014. aastal

Sotsiaalministeerium on pannud kokku lühikese nimekirja muudatustest, mis ootavad 2014. aastal töövaldkonda ees.

Uus töötasu alammäär on 355 eurot. Tunnitasu alammääraks saab 2,13 eurot. See tõstab töötasu alammäära teenivatele töötajatele.

Hakkab kehtima uus tööhõiveprogramm aastateks 2014-2015. Programmi eesmärk on aidata inimestel tööd leida ja toetada tööandjaid töötajate leidmisel. Programmi alusel osutab Eesti Töötukassa tööturuteenuseid ning maksab tööturutoetusi.

  • Tööhõiveprogrammiga 2012–2013 osutati lisaks seaduses ettenähtule seitset täiendavat teenust, milleks olid karjääriinfo vahendamine, tööotsingunõustamine, ettevõtluse toetamine, individuaalne töölerakendamine, nõustamine töölesaamise takistuste kõrvaldamiseks, töövalmiduse toetamine ja kvalifikatsiooni saamise toetamine. Osutati veel kuut tööturuteenust, nagu töövahendus, tööturukoolitus, tööharjutus, palgatoetus, tööruumide ja -vahendite kohandamine ning tugiisikuga töötamine.  Samuti laiendati tööturuteenuste saamiseks õigustatud isikute ja tööturutoetuste saajate ringi.
  • 2014. ja 2015. aastal lisanduvad olemasolevatele järgmised tegevused:
    -tõstetakse tööandja tööruumide ja –vahendite kohandamise hüvitamise määra 50%-lt kuni 75%-ni;
    -laiendatakse tugiisikutega töötamise teenuse saajate ringi, hõlmates sellesse pikaajalised, sõltuvusprobleemide ja sotsiaalsete erivajadustega töötud ning suurendatakse tugiisikutega töötamise mahtu 700 tunnilt kuni 1000 tunnini;
    -laiendatakse ettevõtlusega jätkamise toetamise võimalusi;
    -võimaldatakse tööandjale palgatoetust lisaks tähtajatu töölepingu sõlmimisele ka tähtajaliselt sõlmitud töölepingu korral.

Programmi tegevusi rahastatakse tööturuteenuste ja –toetuste sihtkapitalist, mis koosneb töötuskindlustuse vahenditest ja riigieelarvelistest eraldistest. Tööhõiveprogrammi rahaline maht on 2014. aastal kuni 36,2 miljonit eurot ja 2015. aastal kuni 33 miljonit eurot.

Lisainfo