Saata printerisse

Millal ei maksta väljamakstavatelt dividendidelt tulumaksu?

Tulumaksuseaduse kohaselt maksab residendist äriühing tulumaksu dividendide või muude kasumieraldistena jaotatud kasumilt vaid nende väljamaksmisel. Üldreeglina kuuluvad väljamakstud dividendid äriühingu tasandil maksustamisele 21/79 määraga tulumaksuga. Miks on aga mõningatel juhtudel vajalik dividendide maksmine tulumaksust vabastada ning millised tingimused peavad selleks olema täidetud?

Teatud dividendide tulumaksust vabastamine on vajalik topeltmaksustamise vältimiseks

Lühidalt kokku võttes on teatud väljamakstavate dividendide tulumaksust vabastamine vajalik topeltmaksustamise vältimiseks. Arvesse võetakse sel juhul seda, kas dividendide aluseks olevad summad on juba varem maksustatud. Muidu võib tekkida olukord, kus ühte ja sedasama summat maksustatakse mitmel korral. Näitena võib siin tuua olukorra, kus äriühing saab tütarettevõtjalt tulumaksuga maksustatavaid dividende ning otsustab need juba maksustatud summad omakorda dividendidena välja maksta. Samade summade teistkordne tulumaksuga maksustamine ei ole aga õige ega maksuõiguse põhimõtetega kooskõlas, mistõttu tuleks seda vältida.

Topeltmaksustamise vältimiseks piiriülestes olukordades Euroopa Liidu sees ning ühisturu efektiivse toimimise tagamiseks võttis Euroopa Nõukogu vastu direktiivi 90/435/EMÜ (muudetud direktiiviga 2003/123/EÜ). Direktiiv kohustab liikmesriike vältima topeltmaksustamist juhul, kui tema äriühing või teise liikmesriigi äriühing tema territooriumil asuva püsiva tegevuskoha kaudu saab dividendi teise liikmesriigi äriühingult, milles tal on vähemalt 10-protsendiline osalus. Eesti seadusandlus viidi direktiiviga täielikult vastavusse 2005. aastal, kui jõustusid tulumaksuseaduse muudatused, mis vabastasid dividendid teatud tingimustel tulumaksust.

Millal rakendada dividendide maksmisel vabastusmeetodit

Tulumaksuseaduses loetletud dividendide tulumaksust vabastamise tingimused on § 50 lg 11 kohaselt kokkuvõtlikult järgmised:

  1. Tulumaksuga ei maksustata Eestis tehtavaid dividendi väljamakseid, mille aluseks olev dividend on saadud Euroopa Majanduspiirkonna riigi või Šveitsi residendist ja tulumaksukohustuslasest äriühingult (v.a madala maksumääraga territooriumil asuv äriühing) ja Eesti residendist äriühingule kuulus dividendi saamise ajal selles vähemalt 10-protsendiline osalus. Samuti on väljamakstav dividend tulumaksuvaba, kui dividendi makstakse nendes riikides asuvale püsivale tegevuskohale omistatud kasumi arvel.
  2. Teiste välisriikide äriühingute puhul on lisanõudeks, et saadud dividendilt on ka reaalselt tulumaks kinni peetud või selle aluseks olev kasumiosa on tulumaksuga maksustatud. Siin võetakse arvesse ainult tulumaks, mille tasumine oli seaduse või välislepingu alusel kohustuslik.
  3. Dividendi saab maksuvabalt maksta ka siis, kui selle aluseks on tulumaksuseaduse § 50 lõikes 21 nimetatud väljamaksed (teatud tingimustel omakapitalist tehtud väljamaksed ning makstud likvideerimisjaotised).

Kui eespool toodud tingimused on täidetud ning väljamakse aluseks olevad dividendid on saadud pärast 1. jaanuari 2005, ei kaasne dividendide väljamaksmisega täiendavat tulumaksukohustust.

Mida dividendide maksmisel ja deklareerimisel silmas pidada

Dividendide väljamaksmine võib esmapilgul tunduda lihtsana – oma kasumi arvel makstud dividendid maksustatakse tavakorras ja eelkirjeldatud erandite eelduste täitmisel on dividendid maksust vabastatud. Olukorras, kus dividende makstakse välisriikidest tulnud dividendide arvelt, mis jäävad perioodi enne 2005. aastat, võib see lihtsus olla petlik. Enne dividendide väljamaksmist tuleks kindlasti tutvuda tulumaksuseaduse § 61 lõigetega 26–28, mis sätestavad olulised erireeglid aastatel 2000–2005 saadud dividendide maksustamise osas.

Silmas tuleks pidada, et topeltmaksustamist on võimalik vältida ka juhtumitel, kus vabastusmeetodi rakendamiseks vajalikud kriteeriumid ei ole täidetud, kuid dividende makstakse ikkagi selliste laekumiste arvelt, millelt on juba tulumaks tasutud või kinni peetud. Seda olukorda käsitleb tulumaksuseaduse § 54 lg 5, mis võimaldab tasumisele kuuluvast tulumaksust maha arvata välismaal sellelt tulult tasutud või kinnipeetud tulumaksu.

Enne dividendide maksmist ja deklareerimist oleks mõistlik selgeks teha, mille arvelt dividende välja makstakse, et tagada topeltmaksustamise vältimine. Vabastusmeetodi alla kuuluvad dividendid tuleb deklareerida vormil INF 1 ning vormil INF 11, mille täitmise ja esitamise kohta leiate detailse juhendi siit. Dividendid, mille väljamaksmisel vabastusmeetodit ei rakendada, tuleb deklareerida vormi TSD lisas 7, mille täitmise ja esitamise kohta leiate detailse juhendi siit.

Kõige eeltoodu kõrval tasuks arvestada ka tulumaksuseaduse § 18 lg-s 11 sätestatud eraisiku saadud dividendide maksuvabastust, mis annab koostoimes seaduse § 50 lõikega 11 huvitavaid maksuplaneerimise võimalusi.

Kaido Loor,
partner,
Advokaadibüroo SORAINEN

Tanel Molok,
maksuõiguse jurist,
Advokaadibüroo SORAINEN

Lisainfo