Saata printerisse

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kandmise kord (al. 2011.a.)

Reuters Alates 01.01.2011 kehtivad kehtima muudetud nõuded mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja usulistele ühendustele (edaspidi ühing), kes soovivad taotleda enda kandmist tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja (edaspidi nimekiri).

Muutunud on taotluste Maksu- ja Tolliametile esitamise tähtajad. Uued tähtajad on 15. jaanuar või 15. juuli.

Alates 01.01.2011 kantakse nimekirja ka usulised ühendused, kes on kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.

31.12.2010.aasta seisuga usuliste ühenduste registris olev juriidiline isik kantakse nimekirja ilma, et ta peaks taotlust esitama. Kuid need usulised ühendused, mis luuakse alates 01.01.2011, peavad nimekirja saamise soovi korral esitama taotluse, sest nimekirjast tulenevad soodustused neile enam automaatselt ei laiene.

Taotluse võib esitada asukohajärgsele Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule struktuuriüksusele, soovitavalt Põhja maksu- ja tollikeskusele koos nõutavate dokumentidega või allkirjaõigusliku isiku (juhatuse liige või liikmed) poolt digitaalselt allkirjastatult aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.">pohjaemta.ee.

Taotlusega esitatavad dokumendid:

 • taotlus vormil TMIN “Mittetulundusühingu ja sihtasutuse taotlus tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kandmiseks” või TMIN-K “Usulise ühenduse taotlus tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kandmiseks” ja
 • asutamislepingu või asutamisotsuse koopia.

Maksu- ja Tolliamet teeb esialgse otsuse nimekirja mittekandmise ja nimekirjast kustutamise kohta vastavalt 15. märtsiks või 15. septembriks.

Ühing kantakse nimekirja või kustutatakse nimekirjast Vabariigi Valitsuse korraldusega vastavalt 1. juulist või 1. jaanuarist.

Nimekirja kandmiseks peab ühing vastama nõuetele, mis on kehtestatud tulumaksuseaduse (TuMS) §-s 11 (muudatused on allajoonitult):

 • tegutseb avalikes huvides, see tähendab mitte kitsa ringi isikute huvides;
 • on heategevuslik, see tähendab pakub sihtrühmale, mille toetamine tuleneb tema põhikirjast, kaupa või teenust peamiselt tasuta või muul kasumit mittetaotleval viisil või maksab sihtrühma kuuluvatele isikutele toetust;
 • ei jaga oma vara ega tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorganite liikmele (TuMS § 9) ega ühingule annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega eelloetletud isikutega seotud isikutele (TuMS § 8 lg 1 p 1): abikaasale, elukaaslasele, otsejoones sugulasele (vanem, laps jne), õele, vennale, õe või venna alanejale sugulasele, abikaasa otsejoones sugulasele, abikaasa õele või vennale. Eeltoodud nõudeid ei rakendata sotsiaalhoolekandega tegelevale ühingule, usulisele ühendusele ega juhul, kui seotud isik kuulub ühingu toetatavasse sihtrühma ega saa võrreldes teiste sihtrühma kuuluvate isikutega täiendavaid hüvesid või soodustusi;
 • ühingu lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle nimekirja kantud mittetulundusühingule või sihtasutusele, usulisele ühendusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule sh riigile või kohalikule omavalitsusüksusele või muus Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis (edaspidi lepinguriik) asutatud ühingule, kui on tõendatud, et isik vastab TuMS § 11 lõikes 2 sätestatud tingimustele ning et ei esine lõike 4 punktides 1, 3–5, 7 ja 8 nimetatud asjaolusid. Kui soovitakse vara anda muus lepinguriigis asutatud ühingule, mis on põhikirjas nimeliselt toodud, siis peab taotleja ise maksuhaldurile tõendama, et vara saaja vastab kõigile eelnimetatud nõuetele. Eeltoodut ei rakendata Eestis asutatud usulistele ühendustele ega muus lepinguriigis asutatud usulisele ühendusele, kui vara jaotus vastab kirikute ja koguduste seaduse §-le 27, mille kohaselt vara läheb kas kirikule või koguduste liidule või riigile;
 • ühingu halduskulud vastavad tema tegevuse iseloomule ja põhikirjalistele eesmärkidele;
 • ühingu töötajale ega juhtimis- või kontrollorgani liikmele (TuMS § 9) makstav tasu ei ületa samasuguse töö eest ettevõtluses harilikult makstavat tasu;
 • peab tegutsema vastavuses põhikirjaga;
 • taotlusega esitatud dokumendid peavad vastama õigusaktides kehtestatud nõuetele;
 • põhitegevuseks ei või olla ettevõtlus, v.a kui vähemalt 90% ettevõtlustulust, millest on maha arvatud ettevõtlusega seotud kulud, kasutatakse põhikirjalistel eesmärkidel, st avalikes huvides ja heategevuslikult;
 • ei või tegeleda asutaja või annetaja kauba või teenuse reklaamimisega (v.a juhul kui reklaamiteenust osutatakse lepingu alusel turuhinnaga) või sihtrühma kuuluva isiku kutsealase tegevuse või ettevõtluse soodustamisega;
 • ei ole ajatamata maksuvõlga;
 • on tasunud maksusummad hilinemiseta;
 • on esitanud aruanded või deklaratsioonid õigusaktides ette nähtud tähtajal või korras;
 • ei ole lõpetamisel ega tema vastu pole algatatud pankrotiprotsessi;
 • ei või olla kutseorganisatsioon, ettevõtluse toetamise organisatsioon, ametiühing või poliitiline ühendus. Ühendust käsitatakse poliitilise ühendusena, kui ühendus on erakond või valimisliit või kui ühenduse põhieesmärk või põhitegevus on erakonna või valimisliidu või avalike ülesannete täitmiseks valitavale või nimetatavale ametikohale kandideeriva isiku heaks või vastu kampaaniate korraldamine või annetuste kogumine.

Ettevõtluseks tulumaksuseaduse § 11 tähenduses ei loeta:

 • põhikirjaliste eesmärkide täitmisega otseselt seotud tegevust (näiteks trükiste väljaandmine, koolitus, teabevahetus, ürituste korraldamine). Kui eelnimetatud tegevused on põhikirjas nimetatud tegevusvaldkondadeks, siis loetakse see tegevus üldjuhul ettevõtluseks;
 • tegevust sihtotstarbeliste annetuste realiseerimisel;
 • heategevusliku loterii või oksjoni korraldamist ning muid seda laadi tegevusi annetuste kogumiseks, kui selline tegevus ei ole ühingu põhitegevuseks (vt hasartmänguseadus § 44–46);
 • põhikirjalise tegevusega kaasneva finantstulu saamine.

Nimekirjast kustutamine

Vabariigi Valitsusel on õigus ühing nimekirjast kustutada, kui

 • ühing ei vasta nendele tingimustele, mis on vajalikud nimekirja kandmiseks (vt eespool toodut) ja selleks piisab vaid ühest asjaolust;
 • ühing ei ole teatanud Maksu- ja Tolliametile sellistest oma põhikirjas tehtud muudatustest, mille tulemusena ühing ei vasta enam nimekirja kandmise nõuetele, 30 päeva jooksul muudatuse kohta mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kande tegemise päevast arvates;
 • ühing esitas ise kirjaliku taotluse nimekirjast väljaarvamiseks.
 • MTA