Saata printerisse

FIE-le, kes lõpetab oma tegevuse maksukohustuslaste registris ning keda äriregistrisse ei kanta

FIE kohustused pärast ettevõtluse lõpetamist

Tuludeklaratsiooni esitamine

  • Ettevõtluse lõpetamisele järgneva aasta 31. märtsiks tuleb Maksu- ja Tolliametile koos füüsilise isiku tuludeklaratsiooniga esitada kindlasti ka ettevõtlustulu deklaratsioon (vorm E)
  • Deklareerima peab ka ettevõtlusest saadud tulu, mis on laekunud pärast ettevõtluse lõpetamist

Ettevõtluses kasutatud vara müük või isiklikku tarbimisse võtmine

  • Kui FIE müüb oma ettevõtluses kasutatud vara, siis tuleb vara müügihind deklareerida ettevõtlustuluna.
  • Kui FIE võtab ettevõtluses kasutatud vara, mille soetamismaksumuse on ta ettevõtlustulust maha arvanud, isiklikku tarbimisse, siis tuleb selle turuhind deklareerida ettevõtlustuluna. Sellise vara hilisema müügi korral loetakse vara soetamismaksumuseks ettevõtlustulule lisatud summa.
  • Kui ettevõtlus on olnud peatatud rohkem kui 12 kuud, siis loetakse ettevõtluses kasutatud vara, mille soetamismaksumuse on FIE ettevõtlustulust maha arvanud, samuti isiklikku tarbimisse võetuks ning selle vara turuhind tuleb deklareerida ettevõtlustuluna.

(tulumaksuseaduse § 37 lõiked 2 ,4 ja 6)

Erikonto

Kui FIE on kasutanud ettevõtluses erikontot, siis tuleb erikontol olev summa ettevõtluse lõpetamisel deklareerida ettevõtlustuluna.

(tulumaksuseaduse § 36 lõige 8)

Ravikindlustus

FIE ravikindlustus lõppeb kahe kuu möödumisel pärast ettevõtluse lõpetamise avalduse esitamist. Maksu- ja Tolliamet teavitab Haigekassat isiku ettevõtlustegevuse lõppemisest.

 

Allikas: Maksu- ja Tolliamet