Saata printerisse

Käibemaksu tagastamine välisriigi maksukohustuslastele

Kui isik on registreeritud käibemaksukohustuslaseks ning soetab kaupu või teenuseid ettevõtluse tarbeks mõnest välisriigist, tasub ta üldjuhul nendelt ostudelt vastava riigi käibemaksu. Välisriigis tasutud käibemaksu on teatud tingimustel võimalik tagasi taotleda.

Käibemaksu tagastamine välisriigi maksukohustuslastele on sätestatud Euroopa Ühenduse direktiivides 79/1072/EMÜ ja 86/560/EMÜ.

Eesti käibemaksuseaduses reguleerib käibemaksu tagastamist välisriigi maksukohustuslasele § 35.

Põhierinevus käibemaksu tagastamisel ühendusevälise riigi maksukohustuslasele ja teise liikmesriigi maksukohustuslasele on, et ühendusevälise riigi puhul lähtutakse käibemaksu vastastikkuse tagastamise printsiibist, s.t. käibemaks tagastatakse ühendusevälise riigi maksukohustuslasele juhul, kui vastav ühenduseväline riik tagastab käibemaksu Eesti maksukohustuslastele.
Eestil on õigus piirata ühendusevälise riigi maksukohustuslastele käibemaksu tagastamist teatud kaupade ja teenuste osas. Seda ka juhul kui käibemaksuseaduse § 35 lõigete 1 ja 2 nõuded on täidetud.

Välisriigi maksukohustuslasele tagastatakse tema kirjaliku taotluse alusel (vorm KMT ) tema ettevõtluses kasutatava kauba (v.a. kinnisasi) importimisel või soetamisel või teenuse saamisel Eestis tasutud käibemaks, kui:
1) ta on kohustatud ka oma asukohariigis maksma käibemaksu ettevõtjana;
2) tal puudub Eestis püsiv tegevuskoht, mille kaudu ta tegeleb ettevõtlusega Eestis.
Välisriigi isik kaotab õiguse käibemaksu tagastusele seoses Eestis asuva püsiva tegevuskohaga üksnes juhul, kui ta selle püsiva tegevuskoha kaudu tegeleb ettevõtlusega Eestis. See tähendab, et näiteks esinduskontorina tegutseva filiaali puhul säilib välisriigi maksukohustuslasel õigus käibemaksu tagastusele.
3) Eesti maksukohustuslasel on õigus samadel tingimustel kauba importimisel, soetamisel või teenuse saamisel tasutud sisendkäibemaks KMS kohaselt oma arvestatud käibemaksust maha arvata.
Seega ei saa näiteks Eestist käibemaksu tagasi taotleda teiste liikmesriikide reisibürood, kes rakendavad reisiteenuste osutamisel käibemaksuga maksustamise erikorda. Samuti ei saa tagasi taotleda käibemaksu, kui soetati kaupu või teenuseid külaliste vastuvõtuks või oma töötajate toitlustamiseks või majutamiseks (välja arvatud töölähetuse korral).

Kui tegemist on liikmesriigi maksukohustuslasega, siis peab tagastatava käibemaksu summa kalendriaastas olema vähemalt 400 krooni. Kui taotlus esitatakse perioodi kohta, mis on pikem kui kolm kuud, kuid lühem kui kalendriaasta, peab tagastatava käibemaksu summa olema vähemalt 3000 krooni.

Kui isik on ühendusevälise riigi maksukohustuslane, on tagastatava käibemaksu summa kalendriaastal vähemalt 5000 krooni.
Välisriigi maksukohustuslasele käibemaksu tagastamise kord ja esitatava taotluse vorm on kehtestatud rahandusministri 07.04.2004 määrusega nr 68, mida on muudetud rahandusministri 27.12.2005 määrusega nr 89.

Taotlus esitatakse importimise või ostude sooritamise aastale järgneva kalendriaasta esimese poolaasta jooksul Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskusele.

Taotlusele kirjutab alla füüsilisest isikust käibemaksukohustuslane või juriidilisest isikust käibemaksukohustuslase juht. Taotluses märgitakse, kellele ja kuhu käibemaks tagastatakse.

Taotlusele lisatakse:
1) käibemaksuseaduse § 37 nõuetele vastavad loetavad arved, samuti imporditud kauba eest käibemaksu tasumist tõendavad dokumendid;
2) välisriigi maksuhalduri poolt väljastatud tõend selle kohta, et taotleja on asukohariigis registreeritud maksukohustuslasena;

Maksuhaldur kontrollib taotluse ja sellele lisatud dokumentide vastavust käibemaksu tagastamise tingimustele ning vastavuse korral tagastab tagasimaksmisele kuuluva summa kuue kuu jooksul taotluse ja sellele lisatud dokumentide saamise päevast arvates.

Tagastatav käibemaks kantakse kirjalikus taotluses märgitud pangakontole. Kui tagastatakse välisriigis asuvas krediidiasutuses olevale pangakontole, kannab tagastamisega seotud kulud tagastuse saaja.

Maksukeskus märgistab kõik talle esitatud originaaldokumendid ja tagastab need koos taotlusest tehtud koopiaga ühe kuu jooksul taotluse saamise päevast välisriigi maksukohustuslasele.