Raamatupidamisuudised nr 5, 2005

Raamatupidamisuudised nr 5, 2005
Hind: 6.20€
Maksudeta: 5.69€
Kogus:  

OPIME KUTSEEKSAMIKS

 • Raamatupidajatele toimunud kutseeksamitest. Anne Nuut, Jaan Alver
 • Kaesoleva aasta mais-juunis toimusid raamatupidajate kutseeksamid. Raamatupidaja assistendi eksam toimus seejuures juba teist korda. Eksami edukaks sooritamiseks oli tarvis koguda vahemalt 75% voimalikust punktide arvust. Raamatupidaja assistendi eksamile tuli 192 inimest, kellest 182 sooritas eksami edukalt.
 • Valmistume kutseeksamiks: Raamatupidaja II. Jaan Alver, Lehte Alver
 • Kevadel toimunud esimese kutseeksami Raamatupidaja II kvalifikatsiooni taotlejatele tulemused ei olnud kuigi roomustavad – 39 eksamil osalenust sooritas selle edukalt ainult 8. Abistamaks raamatupidajaid kutseeksamiks valmistumisel, hakkame avaldama 28. mail toimunud kutseeksami kusimusi koos vastustega.


TOO

 • Vaieldavaid kusimusi toosuhetes. Heino Siigur
 • Kahjuks ei ole taasiseseisvunud Eesti Vabariigis uhtegi seadust, mis maaratleks too normimise moistet, ulesandeid ja viise ning satestaks eespool toodud too normimisega seonduvad oiguskusimused. Ainsa erandi moodustab vaid palgaseaduse (edaspidi PalS) §-d 2 ja 18, mis satestavad tootaja tootasustamist tooulesannete (toonormide) taitmisel ja taitmata jatmise korral..
 • Toolepingute taitmisse suhtuvad paljud tooandjad hooletult. Tonu Vare
 • Tooinspektsioon tegi enne suve loppu kokkuvotte sihtkontrollist, mille eesmark oli valja selgitada toolepingute vastavus toolepingu seaduse § 26 loikele 1. Mida see muudatus sisaldab,  ilmneb Riigikogus 22. aprillil 2004. aastal vastu voetud oigusaktist "Eesti Vabariigi toolepingu seaduse ja Eesti Vabariigi Ulemnoukogu otsuse "Eesti Vabariigi toolepingu seaduse rakendamise kohta" muutmise seadus" (RT I 2004, 37, 256).
 • Toosuhte lopetamise dokumendid peavad olema vormistatud korrektselt. Erik Aas
 • Too- voi teenistussuhte lopetamist toendav dokument on uks  tootuskindlustushuvitise maaramise alusdokumentidest, kuna sellelt nahtuvad toolepingu lopetamise voi teenistusest vabastamise oiguslik alus, aeg ning lepingu pooled. Koik toolepingud, nii tahtajalised kui tahtajatud, tuleb lopetada.


MAKSUSTAMINE

 • Muudatusi toolahetuse maaruses.  Marina Lillo
 • Valitsuse maaruses nr 453 “Toolahetuse kulude huvitiste ja paevaraha maarad ning nende maksmise tingimused ja kord?? tehti 7. juuli 2005 muudatusi, mis joustusid 14. juulil 2005.
 • Lahetatud tootaja maksustamisest Eestis. Sirje Pulk, Merje Roomet, Irena Lipatova
 • Eesti tulumaksuseadus rajaneb residentsuse printsiibile ja liigitab maksumaksjad kahte ruhma – piiramatu ja piiratud maksukohustusega isikud.
 • Piiramatu maksukohustusega isikud – residendid – on riigi alalised elanikud, kes maksavad tulumaksu residendiriigi seaduste jargi koikidelt tuludelt, sealhulgas ka valismaalt saadud tuludelt. Piiratud maksukohustusega isikud – mitteresidendid - maksavad Eestis tulumaksu ainult Eesti riigis saadud tuludelt. Samal ajal on mitteresidendid piiramatu maksukohustusega oma residendiriigis ning seal laienevad neile ka residendiriigis satestatud maksusoodustused
 • Tulumaksu kinnipidamine mitteresidendist juriidilisele isikule tehtavatelt valjamaksetelt. Jelizaveta Litau
 • Eesti firma  on kohustatud mitteresidendile osutatud teenuste eest tehtud valjamaksetelt kinni pidama tulumaksu (paragrahv 29, loige 3). Kui Eestil on riigiga, mille residendiks on valjamakse saaja, solmitud topeltmaksustamise valtimise leping, peab Eesti firma tulumaksu kinnipidamisel juhinduma nii lepingu satetest kui ka maksumaaradest.


AKTSIAKASUM

 • Aktsiakasumi arvutamine ja kajastamine keeruka kapitalistruktuuriga aktsiaseltsis. Juta Tikk
 • Kaesolev artikkel on jatkuks Raamatupidamisuudistes nr 2, 2005 ilmunule ja kasitleb pohjalikumalt aktsiakasumi arvutamise ja kajastamise probleeme keeruka kapitalistruktuuriga aktsiaseltsis, milline on emiteerinud erinevaid konverteeritavaid vaartpabereid.


RAHA

 • Ka mottelises raamatupidamises kord majja. Villu Zirnask
 • Inimesed kalduvad huvesid, mis on nende jaoks kallivoitu, kuid vaga koitvad, ostma korraga pisikestes kogustes – olles sealjuures valmis maksma suhteliselt korgemat hinda, kui tuleks maksta normaalkoguse eest. Paraku voib tegelik kokkuhoid niimoodi kallima hinna tottu saamata jaada.


KORTERIUHISTU

 • Kommunaalkulud korteriuhistus. Marina Suhnjova
 • Uhistutes, kus juhatus ei esita kommunaalteenuste jaotamise korda arutamiseks uldkoosolekule, vaid otsustab selle iseseisvalt, on pinged suhetes garanteeritud. Juhatus on osalt oiguspadev selliseid otsuseid vastu votma, kui majanduskulude jaotamise kord on kajastatud pohikirjas. Sageli juhtub, et kommunaalkulude jaotamise metoodika otsustab raamatupidaja, sest tal on niimoodi mugavam tootada.


TERVIS

 • Kas te oskate oigesti magada? Alla-Liina Alas
 • Magamistuba on seotud tervisega. Just siin me kogume joudu uueks paevaks ja terveneme parast haigusi. Kui te arkate halvas meeleolus, vasinuna, rahulolematuna, siis arvestage mone nouandega jargnevast loetelust. Sellest, millises meeleolus te hommikul arkate, soltub kogu teie jargnev paev.