Maksukalender 2018

Kui kohustuse täitmiseks ettenähtud tähtpäev satub riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse tähtpäevaks puhkepäevale järgnevat esimest tööpäeva.

 

 

Tähtaeg

Füüsiline isik

FIE

Juriidiline isik

Mitteresident

Deklaratsioonide esitamine ja maksude tasumine

Iga kuu 10. kuupäevX

X

X

Tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsiooni vorm TSD esitamine. Tulumaksu, sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse ja kogumispensioni makse ülekandmine

Tulumaksu kinnipidaja esitab vormi TSD töölepingu alusel töötavate töötajate või teenistussuhtes olevate ametnike kohta, kelle töötamine ei ole töötamise registri andmetel peatatud.

Esitab ka Eestis püsivat tegevuskohta omav või tööandjana tegutsev mitteresident, kes teeb füüsilisele isikule või mitteresidendile maksustatavaid väljamakseid.

X

X

Dividendide ja omakapitalist tehtud väljamaksete ning nende saajate deklaratsiooni (vorm INF 1) koos vormi TSD lisaga 7 esitamine

Vorm INF 1 koos vormi TSD lisaga 7 esitatakse ainult selle kuu kohta, millal väljamakseid tehti.

Iga kuu 15. kuupäev

    X

  Laeva kütusega varustamise aruande esitamine (esitab laevavarustaja)

XHasartmängumaksu deklaratsiooni lisade 1–3 ja 6–8 esitamine eelmise maksustamisperioodi kohta ning hasartmängumaksu tasumine

XHasartmängumaksu deklaratsiooni lisa 4 esitamine ja hasartmängumaksu tasumine õnnemänguturniiri reeglites märgitud osavõtutasude vastuvõtmise lõpetamise päevale järgneval kuul

XHasartmängumaksu deklaratsiooni lisa 5 esitamine ja hasartmängumaksu tasumine

Lisa 5 esitamine ja hasartmängumaksu tasumine kaughasartmängu ringmängu turniiride puhul eelmise maksustamisperioodi kohta ja maismaa ringmängu turniiride puhul õnnemänguturniiri reeglites märgitud osavõtutasude vastuvõtmise lõpetamise päevale järgneval kuul.

XHasartmängumaksu deklaratsiooni lisa 9 esitamine ja hasartmängumaksu tasumine kaubandusliku loterii mängureeglites märgitud võitude väljaandmise viimasele päevale järgneval kuul

Iga kuu 20. kuupäevX

X

X

Käibedeklaratsiooni vormi KMD ja vormi KMD INF esitamine ning käibemaksu tasumine

Esitab ka Eestis käibemaksukohustuslasena registreeritud mitteresident.X

X

X

Ühendusesisese käibe aruande (vorm VD) esitamine

Esitab ka Eestis käibemaksukohustuslasena registreeritud mitteresident.XAktsiisideklaratsiooni esitamine ja aktsiisi maksmine aktsiisilaopidaja ja registreeritud kaubasaaja, maksuesindaja, tahkekütuse soojuse tootja, jäätmetest kütuse tootja, maagaasiaktsiisi maksja ja elektriaktsiisi maksja pooltXAktsiisilao liikumise ja laoseisu aruande esitamine (esitab aktsiisilaopidaja)

JAANUAR

15

X

X

XRaskeveokimaksu tasumine
Raskeveokimaksu tasuvad raskeveoki omanikud, teatud juhul kasutajad või valdajad (Eesti Vabariigis ajutiselt või alaliselt elavad füüsilised isikud, Eestis registreeritud juriidilised isikud ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused).X

X

  

Pakendiaktsiisi deklaratsiooni esitamine ja pakendiaktsiisi tasumine

VEEBRUAR

1X

X

X

Füüsilistele isikutele 2017. aastal tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ja maksude tõendi vormi TSM või vormi TSM MR väljastamine isiku nõudmisel

Füüsilisest isikust ettevõtja esitab vormi TSD ning väljastab vormi TSM ainult juhul, kui ta on teinud vastavalt maksustatud väljamakseid.

Esitab samuti Eestis püsivat tegevuskohta omav või tööandjana tegutsev mitteresident, kes teeb füüsilisele isikule või mitteresidendile maksustatavaid väljamakseid.

    X

  Maksusoodustustega seonduva informatsioonikohustuse kohta deklaratsioonivormide INF 2, INF 3, INF 4, INF 5, INF 6 ja INF 16 esitamineX

X

X

Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise, koolituskulude ja tervise edendamise kulude katmise ning antud laenude deklaratsiooni (vorm INF 14) osade I–III täitmine ja esitamine
Esitab ka Eestis püsivat tegevuskohta omav või tööandjana tegutsev mitteresident, kes teeb füüsilisele isikule või mitteresidendile maksustatavaid väljamakseid.

XUsaldusfondi kalendriaastal saadud tulu ja fondi osanikele omistatud tulu deklaratsiooni (vorm INF 17) esitamine

15

X

XX

Algab füüsilise isiku 2017. aasta tuludeklaratsiooni elektrooniline esitamine

MÄRTSX

X

15

  X

  X

Füüsilisest isikust ettevõtja sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumine

APRILL

2

X

XX

Füüsilise isiku 2017. aasta tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg

X

X

X

X

Maamaksu tasumine

X

X

X

X

Mitteresidendi Eestis asuva vara võõrandamisest saadud kasu deklareerimine vormil V1

Deklareerimise erandid:

- kinnisasja korral esitatakse tuludeklaratsioon vormil V1 ühe kuu jooksul pärast kasu saamist. Tulumaksu tasumine kolme kuu jooksul alates deklaratsiooni esitamisest.

- lepinguline investeerimisfond deklareerib vormil V1 Eestis maksustatava kasu vara võõrandamisest ühe kuu jooksul kasu saamisest. Tulumaksu tasumine kolme kuu jooksul alates deklaratsiooni esitamisest.

X

X

X

X

Mitteresident, kes sai Eestis tulumaksuseaduse alusel maksustatavat tulu, millelt ei ole tulumaksu kinni peetud, ning maksuleping ei vabasta tulumaksust, esitab tuludeklaratsiooni (vorm A1)

Tulumaksu tasumine kolme kuu jooksul alates vormi A1 esitamise tähtajast.

Lepinguline investeerimisfond deklareerib vormil A1 intressi või üüri- või renditulu, millelt ei ole tulumaksu kinni peetud. Tulumaksu tasumine kolme kuu jooksul alates vormi A1 esitamise tähtajast.

16

X

X

XRaskeveokimaksu tasumine
Raskeveokimaksu tasuvad raskeveoki omanikud, teatud juhul kasutajad või valdajad (Eesti Vabariigis ajutiselt või alaliselt elavad füüsilised isikud, Eestis registreeritud juriidilised isikud ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused).X

XPakendiaktsiisi deklaratsiooni esitamine ja pakendiaktsiisi tasumine

20

X

X

Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise, koolituskulude ja tervise edendamise kulude katmise ning antud laenude deklaratsiooni (vorm INF 14) osa IV täitmine ja esitamine

Esitavad residendist äriühing ja mitteresidendist äriühing, kellel on Eestis püsiv tegevuskoht.

JUUNI

11

X

X15XX

Füüsilisest isikust ettevõtja tulumaksu ja sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumine

JUULI

2

X

X

Mitteresident, kes omab Eestis püsivat tegevuskohta, esitab püsiva tegevuskoha raamatupidamise majandusaasta aruande

Kui majandusaasta ei ühti kalendriaastaga, esitatakse aruanne kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõpust.

    X

  Eesti finantsasutused esitavad FATCA/OECD CRS/EU DAC2 deklaratsiooni

XSuurkontserni Eesti liige esitab teate riikidepõhise aruande (CbC report) esitaja isiku ja tema residentsuse kohta

X

 Füüsilise isiku tulumaksu tasumine ja tagastamine füüsilise isiku tuludeklaratsiooni alusel

XKingituste ja annetuste ning muude tulude kasutamise deklaratsiooni (vorm INF 9) esitamine

16

X

X

XRaskeveokimaksu tasumine
Raskeveokimaksu tasuvad raskeveoki omanikud, teatud juhul kasutajad või valdajad (Eesti Vabariigis ajutiselt või alaliselt elavad füüsilised isikud, Eestis registreeritud juriidilised isikud ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused).X

XPakendiaktsiisi deklaratsiooni esitamine ja pakendiaktsiisi tasumine

20

X

X

Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise, koolituskulude ja tervise edendamise kulude katmise ning antud laenude deklaratsiooni (vorm INF 14) osa IV täitmine ja esitamine

Esitavad residendist äriühing ja mitteresidendist äriühing, kellel on Eestis püsiv tegevuskoht.

SEPTEMBER

10

X

X

Krediidiasutuse avansilise tulumaksu deklareerimine ja tasumine

Residendist krediidiasutus täidab ja esitab vormi TSD lisa 7 osa V, kui tal on avansilise tulumaksu tasumise kohustus 2018. a II kvartali kasumilt.

Mitteresidendist krediidiasutuse Eesti filiaal täidab ja esitab vormi TSD lisa 3, kui tal on avansilise tulumaksu tasumise kohustus 2018. a II kvartali kasumilt.

17XX

Füüsilisest isikust ettevõtja tulumaksu ja sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumine

OKTOOBER

1

X

X

Füüsilisest isikust ettevõtja, vara võõrandamist või välismaalt saadud tulu deklareerinud füüsilise isiku tulumaksu tasumine ja tagastamineX

Füüsilisest isikust ettevõtja sotsiaalmaksu ja kohustusliku kogumispensioni makse tasumine ja tagastamine

X

X

X

X

Maamaksu tasumine

15

X

X

XRaskeveokimaksu tasumine
Raskeveokimaksu tasuvad raskeveoki omanikud, teatud juhul kasutajad või valdajad (Eesti Vabariigis ajutiselt või alaliselt elavad füüsilised isikud, Eestis registreeritud juriidilised isikud ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused).X

XPakendiaktsiisi deklaratsiooni esitamine ja pakendiaktsiisi tasumine

22

X

X

Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise, koolituskulude ja tervise edendamise kulude katmise ning antud laenude deklaratsiooni (vorm INF 14) osa IV täitmine ja esitamine

Esitavad residendist äriühing ja mitteresidendist äriühing, kellel on Eestis püsiv tegevuskoht.

DETSEMBER

3X

X

X

Töötaja eest 2018. aastal tasutud täiendava kogumispensioni kindlustusmaksete ja vabatahtliku pensionifondi osakute soetamiseks makstud summade tõendi (vorm TPS) esitamine

10

X

X

Krediidiasutuse avansilise tulumaksu deklareerimine ja tasumine

Residendist krediidiasutus täidab ja esitab vormi TSD lisa 7 osa V, kui tal on avansilise tulumaksu tasumise kohustus 2018. a III kvartali kasumilt.

Mitteresidendist krediidiasutuse Eesti filiaal täidab ja esitab vormi TSD lisa 3, kui tal on avansilise tulumaksu tasumise kohustus 2018. a III kvartali kasumilt.

17XX

Füüsilisest isikust ettevõtja tulumaksu ja sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumine

Rubriigi Maksud ja raamatupidamine viimased uudised

Sellest osast leiate te uudiseid maksude ja raamatupidamise teemal

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes