Maksu- ja aktsiisimäärad 2014-2019

Allpool asuv näitlik tabel aitab orienteeruda kehtivates maksumäärades.

SISUKORD:

Teema 2014 2015 2016
 2017         2018 2019 Alus
Alkoholiaktsiis 
ATKEAS - Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus
Õlu 6,28 7,22 8,30

9,13 (alates 01.02.2017)

15,52 (alates 01.07.2017)

18,26   ATKEAS § 46 lg 1
Kääritatud jook ja vein, mille etanoolisisaldus on kuni kuus (kaasa arvatud) mahuprotsenti 36,71 42,22 48,55

 53,41 (alates 01.02.2017)

77,44 (alates 01.07.2017)

91,30   ATKEAS § 46 lg 2
Kääritatud jook, mille etanoolisisaldus on üle kuue mahuprotsendi 84,67 97,37 111,98 123,18 (alates 01.02.2017) 147,82   ATKEAS § 46 lg 3
Vein, mille etanoolisisaldus on üle kuue mahuprotsendi 84,67  84,67 111,98  123,18 (alates 01.02.2017) 147,82   ATKEAS § 46 lg 4
Vahetoode 180,81 207,93 239,12  263,03 (alates 01.02.2017) 289,33   ATKEAS § 46 lg 5
Muu alkohol 16,43 18,89 21,72 23,89 (alates 01.02.2017) 26,28   ATKEAS § 46 lg 6
Tubakaaktsiis 
Sigarettide fikseeritud aktsiisimäär 46,50 46,50 alates 01.06.2016 - 58 63,50 69,50   ATKEAS § 56 lg 1
Sigarettidelt makstav minimaalne aktsiisimäär 90 90 alates 01.06.2016 - 97,20 104,98 113,38   ATKEAS § 56 lg 1¹
Sigarid ja sigarillod 211 211 211 211

151

211

  ATKEAS § 56 lg 2
Suitsetamistubakas 61 61 alates 01.06.2016 - 65,88 71,15 76,84   ATKEAS § 56 lg 3
Tubakavedelik         0,2    
Tubaka tahke aseaine         76,84    
Muu alternatiivne tubakatoode         0,2    
Kütuseaktsiis 
Pliivaba bensiin 422,77 422,77 465 512 (alates 01.02.2017)  563   ATKEAS § 66 lg 1
Pliibensiin 422,77 422,77  465 512 (alates 01.02.2017)  563   ATKEAS § 66 lg 2
Lennukibensiin 422,77 422,77  465  512 (alates 01.02.2017)  563   ATKEAS § 66 lg 3
Petrooleum 330,10 330,10 330,10  330,10     ATKEAS § 66 lg 4
Vedelgaas 125,26 125,26 125,26  125,26     ATKEAS § 66 lg 5
Diislikütus 392,92 392,92 448 493 (alates 01.02.2017)     ATKEAS § 66 lg 6
Eriotstarbelise diislikütus ja kerge kütteõli 110,95 110,95 121  133 (alates 01.02.2017)     ATKEAS § 66 lg 7
Raske kütteõli 15,01 15,01 58  58     ATKEAS § 66 lg 8
Kerge kütteõli     448 (alates 01.02.2016) 493 (alates 01.02.2017)     ATKEAS § 66 lg 8
Põlevkivikütteõli 15,01 15,01 57  57     ATKEAS § 66 lg 9
Vedelgaas/LPG (KN-i numbrid 2711.12.11-2711.19.00, mida kasutatakse kütteainena)       55,15 68,94 86,17  
Mootorivedelgaas (KN-i numbrid 2711.12.11-2711.19.00, mida kasutatakse mootorikütusena, sh statsionaarses mootoris)       193 (seisuga 07.2017)      
Kütusesarnane toode (KN-i numbrid 2707.10, 2707.20, 2707.30, 2707.50, 2710.11.11–2710.11.25, 2710.11.90, ex 2901 (ained, mis atmosfäärirõhul ja 15 °C juures ei ole gaasilises olekus), 2902.20.00, 2902.30.00, 2902.41.00, 2902.42.00, 2902.43.00 või 2902.44.00)       512 563    
Kütusesarnane toode (KN-i numbrid 2710.19.11 või 2710.19.15)       330,10      
Kütusesarnane toode (KN-i numbrid 2710.19.31 või 2710.19.35)       493      
Kütusesarnane toode (KN-i numbrid 2710.19.51 või 2710.19.55)       58      
Kütusesarnane toode (KN rubriik 3811, välja arvatud KN-koodid 3811.21.00 või 3811.29.00).       Aktsiisimäär ja aktsiisimäära ühik sõltuvad kasutamise otstarbest (nt kasutamisel diislikütusega samal otstarbel kohaldatakse diislikütuse aktsiisimäära ja maksustatakse 1000.liitrites).  
Vedel põlevaine ja ATKEAS § 19 lg 14 kirjeldatud biokütus (kasutamisel mootorikütusena, kütteainena või nende lisandina). KN-i numbritega 2711.29.00 biokütust (biogaasi) aktsiisiga ei maksustata.       Aktsiisimäär ja aktsiisimäära ühik sõltuvad kasutamise otstarbest (nt kasutamisel diislikütusega samal otstarbel kohaldatakse diislikütuse aktsiisimäära ja maksustatakse 1000.liitrites).  
Tarbimisse lubatud eriotstarbeline diislikütus, millest on erimärgistusaine eemaldatud       Aktsiisimäär on võrdne diislikütuse aktsiisimääraga  
Maagaas (KN-i numbrid 2711.21.00 ja mida kasutatakse kütteainena) 23,45 28,14 33,77 40,52  50,65  63,31 ATKEAS § 66 lg 10
Mootorimaagaas (KN-i numbrid 2711.11.00, 2711.21.00, mida kasutatakse mootorikütusena, sh statsionaarses mootoris)       47,32      
Mootorimaagaas veeldatud olekus (KN-i numbrid 2711.11.00, 2711.21.00, mida kasutatakse mootorikütusena, sh statsionaarses mootoris)       66      
Tahkekütused (kivisüsi, pruunsüsi, koks ja põlevkivi, mida kasutatakse kütteainena ning mille KN-i numbrid on 2701, 2702, 2704, 2714.10.00) 0,30 0,30 0,93 0,93        ATKEAS § 66 lg 11
ATKEAS § 66 lg 11¹
Elektrienergia ((KN-i numbrid 2716.00.00) 4,47 4,47 4,47       4,47     ATKEAS § 66 lg 12
Kütus, mille KN-i esimesed kuus numbrit või kaheksa numbrit on 270710, 270720, 270730, 270750, 27101111–27101125, 27101190, 29022000, 29023000, 29024100, 29024200, 29024300 või 29024400 422,77 422,77 465  512 (alates 01.02.2017)     ATKEAS § 66 lg 13
Kütus, mille KN-i kaheksa numbrit on 27101911 või 27101915 330,10 330,10 330,10 330,10     ATKEAS § 66 lg 14
Kütus, mille KN-i esimesed kuus numbrit on 271112–271114 ja mida kasutatakse mootorikütusena 125,26 125,26 125,26 125,26      ATKEAS § 66 lg 15
Kütus, mille KN-i kaheksa numbrit on 27101931 või 27101935 392,92 392,92 448 493  (alates 01.02.2017)     ATKEAS § 66 lg 16
Kütus, mille KN-i kaheksa numbrit on 27101951 või 27101955 15,01 15,01 58 58     ATKEAS § 66 lg 17
Pakendiaktsiis 
PakAS - Pakendiaktsiisi seadus
Klaas 0,60 0,60 0,60 0,60  0,60   PakAS lisa
Plastik 2,50 2,50 2,50 2,50  2,50   PakAS lisa
Metall 2,50 2,50 2,50 2,50  2,50   PakAS lisa
Paber ja kartong, kaasa arvatud kihiline kartong 1,20 1,20 1,20 1,20  1,20   PakAS lisa
Puit 1,20 1,20 1,20 1,20  1,20   PakAS lisa
Tulumaks 
TuMS-Tulumaksuseadus
Majutuskulude maksuvaba piirmäär riigisiseste lähetuste korral Ei kehti Ei kehti Ei kehti Ei kehti     TuMS § 13 lg 3 p1
Majutuskulude maksuvaba piirmäär välislähetuste korral Ei kehti Ei kehti Ei kehti Ei kehti     TuMS § 13 lg 3 p 1
Välislähetuse maksuvaba päevaraha 32 32 50 (esimesed 15 päeva) 50 (esimesed 15 päeva)     TuMS § 13 lg 3 p 1
Avalikule teenistujale, töötajale või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele seoses isikliku sõiduauto kasutamisega teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel makstava hüvitise maksuvaba piirmäär sõitude kohta arvestuse pidamise korral:arvestuse puudumisel:

0,30 eurot km kohta, kuid mitte rohkem kui 256 eurot kalendrikuus iga hüvitist maksva tööandja kohta

64 eurot kalendrikuus kõikide hüvitist maksvate tööandjate kohta kokku

0,30 eurot km kohta, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kalendrikuus iga hüvitist maksva tööandja kohta

Ei kehti

0,30 eurot km kohta, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kalendrikuus iga hüvitist maksva tööandja kohta 0,30 eurot km kohta, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kalendrikuus iga hüvitist maksva tööandja kohta     TuMS § 13 lg 3 p 2
Kollektiivtoitlustamise ratsiooni maksumus laeva/lennukimeeskondadele 6 10 10 10     TuMS § 13 lg 3 p 6
Residendist füüsilise isiku maksuvaba tulu 1728/144 1848/154 2040/170 2160/180     TuMS § 23
Pensioni täiendav maksuvaba tulu 2520/210 2640/220 2700/225 2832/236     TuMS § 23²
Tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise täiendav maksuvaba tulu 768/64 768/64 768/64 768/64     TuMS § 23³
Maksustamisperioodi tulust tehtavate mahaarvamiste piirang 1920 1920 1200 1200     TuMS § 28² lg1
FIE põllumajanduse ja metsamaterjali võõrandamise tulust tehtav täiendav mahaarvamine 2877 2877 2877 2877     TuMS § 32 lg 4
FIE avansilise tulumaksu alammäär 64 64 64 64     TuMS § 47 lg 2
Tööandja sõiduauto töö-, ameti- või teenistusülesannete või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks tasuta või soodushinnaga kasutada andmise erisoodustuse hinna ülempiir 256 256 256 256     TuMS § 48 lg 8
Reklaamkingitus, mida ei maksustata 10 10 10 10     TuMS § 49 lg 1
Vastuvõtukulude, kingituste ja annetuste maksuvaba piirmäär 32 32 32 32     TuMS § 49 lg 4 ja lg 6 p 4 ja 5
Käibemaks 
KMS - Käibemaksuseadus
Käivet ei teki reklaami eesmärgil kauba üleandmisest, millemaksustatav väärtus ei ületa: 10 10 10 10     KMS § 4 lg 2 p 6
Kauba võõrandamist ühendusevälise riigi füüsilisele isikule temaga koos liikuvas pagasis ühendusevälisesse riiki toimetamiseks võib käsitada kauba ekspordina, kui isikule samal kuupäeval samas müügikohas sama maksukohustuslase poolt võõrandatud kauba müügihind koos käibemaksuga ületab: 38 38 38 38     KMS § 5 lg 2 p 2
Käibemaksuga ei maksustata reisija isiklikus pagasis ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatud KMS § 17 lg 1 nimetamata mittekaubanduslikku laadi kaupa: 300 euro väärtuses 300 euro väärtuses 300 300     KMS § 17 lg 1 p 8
Käibemaksuga ei maksustata reisija isiklikus pagasis lennu- ja meretranspordi, välja arvatud eraviisiline lõbulend või eraviisiline lõbusõit merel, kasutamise korral Eestisse toimetatud mittekaubanduslikku laadi kaupa: 430 euro väärtuses 430 euro väärtuses 430 430     KMS § 17 lg 1 p 8
Käibemaksuga ei maksustata ühendusevälisest riigist Eestis asuvale saajale saadetavat kaubasaadetist (v.a alkohol, tubakatooted, parfüümid ja tualettvesi) väärtusega: 21,98 22 22 22     KMS § 17 lg 1 p 9
Käibemaksukohustuslasena registreerimise kohustuse piirmäär 16 000 16 000 16 000 16 000     KMS § 19 lg 1, lg 2
Registreerimiskohustuse piirmäär kaugmüügi puhul 35 000 35 000 35 000 35 000     KMS § 19 lg 4
Piiratud käibemaksukohustuslasena registreerimise kohustus kaupade soetamisel 10 000 10 000 10 000 10 000     KMS § 21 lg 2
KMS § 21 lg 1 alusel piiratud makskohustuslasena registreeritud isiku kohustus teavitada maksuhaldurit, kui kalendriaasta jooksul soetatud kaupade maksustatav väärtus ületab: 10 000 10 000 10 000 10 000     KMS § 25 lg 2
Teise liikmesriigi maksukohustuslase taotluse alusel tagastatava käibemaksu summa kalendriaastas on vähemalt: 50 50 50 50     KMS § 35 lg 1 p 4
Teise liikmesriigi maksukohustuslase taotluse alusel tagastatava käibemaksu summa perioodi kohta, mis on lühem kui kalendriaasta, kuid hõlmab vähemalt 3 kuud, on vähemalt: 400 400 400 400     KMS § 35 lg 1 p 4
Ühendusevälise riigi maksukohustuslase kirjaliku taotluse alusel tagastatava käibemaksu summa kalendriaastas on: 320 320 320 320     KMS § 35 lg 2 p 2
Lihtsustatud arve võib väljastada, kui arvel olev summa ilma käibemaksuta ei ületa: 160 160 160 160     KMS § 37 lg 9
Välisesindustele, rahvusvahelistele organisatsioonidele jt KMS§ 37 nimetatud isikutele käibemaksu tagastamisel kaupade ja teenuste kogusmaksumus arvekohaseltvähemalt: 64 64 64 64     KMS§ 39 lg 1
Teise liikmesriigi maksukohustuslasele tagastatav minimaalne käibemaksusumma määr 50/400 50/400 50/400 50/400     KMS § 35 lg 1 p 4
Maamaks 
MMS - Maamaksuseadus
Maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei väljastata, kui maksusumma on alla: 5 5 5 5     MMS § 7 lg 3
Maamaksu esimese tähtpäeva kohustuse miinimummäär 64 64 64 64     MMS § 7 lg 1
Sotsiaalmaks ja kohustuslik kogumispension 
SMS – Sotsiaalmaksuseadus
KoPS – Kogumispensionide seadus
Sotsiaalmaksuga ei maksustata laevade ja tsiviillennunduse lennukite meeskondadele, laevapere liikmetele ja tsiviilõhusõiduki meeskonnaliikmetele antava tasuta kollektiivtoitlustamise ratsiooni maksumust reisidel viibimise ajal, mis ei ületa isiku kohta päevas: 6 Ei kehti Ei kehti Ei kehti     SMS § 3 p 6
Vabatahtlikku pensionifondi tehtava sissemakse alampiir - - - -     KoPS § 54 lg 1
Hasartmängumaks 
HasMMS - Hasartmängumaksu seadus
Hasartmängumaksu määr ühe mängulaua kohta: 1278,23 1278,23 1278,23 1278,23     HasMMS § 6 p 1
Hasartmängumaksu määr ühe mänguautomaadi kohta:

(al. 01.02.2015 - hasartmängumaksu määr ühe õnnemängu korraldamiseks kasutatava mänguautomaadi koht kohta:)

447,38 447,38

Al. 01.02.2015

300

300 300     HasMMS § 6 p 2
Hasartmängumaksu määr ühe osavusmängu mänguautomaadi kohta: 31,95 31,95 31,95 31,95     HasMMS § 6 p 3
Tolliseadusest tulenevad uued määrad 
TS -Tolliseadus
Trahvimäär, mille puhul on õigus tolliterminali või hoiukoha pidamise loa väljastamisest keelduda või loa kehtivus peatada 2000 2000 2000 2000     TS § 30 lg 4, 5
Trahvimäär, mille puhul on õigus vabatsoonis tegutsemise loa väljastamisest keelduda või tegutsemise luba peatada 2000 2000 2000 2000     TS § 545 lg 4 p 1
Registerpandi või hüpoteegina esitatud tagatise aktsepteerimisest keeldumise määr 63 900 63 900 63 900 63 900     TS § 60 lg 2
Trahvimäär, mille puhul onõigus tagatise suurus vähendamata jätta 2000 2000 2000 2000     TS § 62 lg 2
Rahatrahv kauba ebaseadusliku Eestisse või Eestist välja toimetamise eest 3200 3200 3200 3200     TS § 73 lg 2
Rahatrahv ebaseaduslike toimingute eest Eesti ja Euroopa Liidu välise riigi vahel kaubaga, mille suhtes kehtivad keelud ja piirangud 3200 3200 3200 3200     TS § 74 lg 2
Rahatrahv ebaseaduslike toimingute eest liikmesriikide vahel kaubaga, mille suhtes kehtivad keelud ja piirangud 3200 3200 3200 3200     TS § 75 lg 2
Rahatrahv ebaseaduslike toimingute eest Eestis oleva kaubaga 3200 3200 3200 3200     TS § 76 lg 2
Rahatrahv kauba ebaseadusliku toimetamise eest ajutise ladustamise kohta, tollilattu, vabatsooni ja vabalattu 3200 3200 3200 3200     TS § 77 lg 2
Rahatrahv vabatsoonis ja vabalaos kehtivate nõuete rikkumise eest 3200 3200 3200 3200     TS § 78 lg 2
Rahatrahv tolliametniku takistamise eest 3200 3200 3200 3200     TS § 79 lg 2
Rahatrahv kauba ladustamise ja hoidmise nõuete rikkumise eest 2600 2600 2600 2600     TS § 80 lg 2
Rahatrahv päritolu kohta valeandmeid sisaldava dokumendi eest 2600 Ei kehti Ei kehti Ei kehti     TS § 81 lg 2
Rahatrahv teatud valdkonnas tegutsemise õiguseta isiku kaubaga toimingute eest 2600 Ei kehti Ei kehti Ei kehti     TS § 82 lg 2
Rahatrahv transpordivahendiga seotud tollieeskirjade rikkumise eest 2600 2600 2600 2600     TS § 83 lg 2
Rahatrahv tollitõkendi ja kauba identifitseerimisvahendi rikkumise eest 2600 2600 2600 2600     TS § 84 lg 2
Rahatrahv tollieeskirjades sätestatud ja tolli määratud tähtaja eiramise eest 2000 Ei kehti Ei kehti Ei kehti     TS § 85 lg 2
Rahatrahv dokumentide säilitamise tähtaja eiramise eest 1300 1300 1300 1300     TS § 86 lg 2
Rahatrahv ujuvvahendi ebaseadusliku sildumise võimaldamise eest 1300 Ei kehti Ei kehti Ei kehti     TS § 87 lg 2
Rahatrahv ettenägematu olukorra ja vääramatu jõuga seotud toimingute tegemata jätmise eest 1300 1300 1300 1300     TS § 88 lg 2
Rahatrahv tollile teatamisega viivitamise eest 1300 1300 1300 1300     TS § 89 lg 2
Rahatrahv tollijärelevalve all oleva veose ebaseaduslike toimingute eest 1300 1300 1300 1300     TS § 91 lg 2
Rahatrahv kauba vale tariifse klassifikatsiooniga deklareerimise eest 640 640 640 640     TS § 92 lg 2
Rahatrahv olulise rikkumise eest 2000 2000 2000 2000     TS § 93
Konfiskeeritud, hõivatud või riigi omandisse ülekantud kauba ja transpordivahendi realiseerimise kulude hüvitamise määr 10 10 10 10     TS § 97 lg 4
Maksukorraldus 

MKS - Maksukorralduse seadus
Tõend maksuvõlgade puudumise kohta väljastatakse, kui maksuvõlg ei ületa 10 10 10 10     MKS § 14 lg 5
Kulude hüvitamine kolmandale isikule ärakirjade või väljavõtete tegemise eest;iga paberilehekülje eest alates 21. leheküljest. 0,2 0,2 0,2 0,2     MKS § 66 lg 1
Sunniraha ülempiir teabe, asjade ja dokumentide esitamata jätmise eest esimesel korral 640 640 640 640     MKS § 67 lg 3
Sunniraha ülempiir teabe, asjade ja dokumentide esitamata jätmise eest teisel korral 2000 2000 2000 2000     MKS § 67 lg 3
Teabe, asjade ja dokumentide esitamata jätmise kohustuse täitmisele sundimiseks kasutatav sunniraha ei või ületada kokku: 2640 2640 2640 2640     MKS § 67 lg 3
Maksuteadet ei väljastata, kui maksusumma on väiksem kui: 10 10 10 10     MKS § 88 lg 2
Sunniraha ülempiir deklaratsiooni ja selle paranduste esitamata jätmiseeest esimesel korral 1300 1300 1300 1300     MKS § 91 lg 4
Sunniraha ülempiir deklaratsiooni ja selle paranduste esitamata jätmiseeest teiselkorral 2000 2000 2000 200     MKS § 91 lg 4
Maksuhalduri poolt sama deklaratsiooni või selle paranduste esitamisele sundimiseks määratud sunniraha ei või kokku ületada: 3300 3300 3300 3300     MKS § 91 lg 4
Maksu ei määrata ja maksuotsust ei väljastata, kui maksusumma on väiksem kui 10 10 10 10     MKS § 100 lg 1
Tagastusnõue, mille täitmise kohta on vaja teha kirjalik otsus 640 000 640 000 640 000 640 000     MKS § 106 lg 2
Tagastusnõue täidetakse ainult õigustatud isiku poolt eraldi esitatud kirjaliku avalduse alusel, kui tagastusnõude suurus ei ületa 10 10 10 10     MKS § 106 lg 6
Intressinõuet ei esitata, kui intressisumma on väiksem kui 10 10 10 10     MKS § 119 lg 3
Tagatist ei nõuta, kui nõue on väiksem kui: 64 64 64 64     MKS § 120 lg 2
Rahatrahv juriidilisele isikule maksude maksmisest kõrvalehoidumise eest, kuni 13 000 32 000 32 000 32 000     MKS § 1531 lg 2
Rahatrahv juriidilisele isikule maksukelmuse eest, kuni 32 000 Ei kehti Ei kehti Ei kehti     MKS § 1532 lg 2
Rahatrahv juriidilisele isikule maksuhalduri tegevuse takistamise eest, kuni 3200 3200         MKS § 154 lg 2
Rahatrahv juriidilisele isikule aktsiisiga maksustatavate kaupadega seotud eeskirjaderikkumise eest, kuni 3200 3200 3200 3200     MKS 1541 lg 2
Rahatrahv juriidilisele isikule aktsiisilaopidaja ja registreeritud kaupleja kohustuste täitmata jätmise eest, kuni 3200 3200 3200 3200     MKS § 1551lg 2
Rahatrahv juriidilisele isikule ebaseaduslike toimingute tegemise eest aktsiisivabalt sisseveetud mootorikütusega, kuni 3200 3200 3200 3200     MKS § 1552lg 2
Rahatrahv juriidilisele isikule mõõturi või tõkendi rikkumise eest, kuni 2600 2600 2600 2600     MKS § 156 lg 2
Rahatrahv juriidilisele isikule Maksu- ja Tolliameti otsuseta hasartmängu korraldamise eest, kuni 3200 Ei kehti Ei kehti Ei kehti     MKS § 157 lg 2
Rahatrahv juriidilisele isikule raskeveokimaksu seadusest tuleneva kohustuse rikkumise eest, kuni 1300 Ei kehti Ei kehti  Ei kehti     MKS § 158 lg 2
Rahatrahv juriidilisele isikule tõendi väljastamata jätmise eest, kuni 450 Ei kehti Ei kehti  Ei kehti     MKS § 159 lg 2
Rahatrahv juriidilisele isikule deklaratsiooni tähtpäevaks esitamata jätmise, arvestuse pidamise nõuete rikkumise, maksuhalduri juures registreerimata jätmise, registreerimiseks esitatud andmete muutumisest teatamata jätmise või maksuhaldurile dokumentide esitamata jätmise 640 640 640 640     MKS § 167 lg 2
Rahatrahv juriidilisele isikule maksuhalduri korraldusel paigaldatud mõõturi või tõkendi rikkumise, kõrvaldamise või asendamise või muu tegevuse eest, mis ei võimalda mõõturi või tõkendi otstarbekohast rakendamist, või maksuhalduri tegevuse takistamise eest maksude tasumise õigsuse kontrollimisel, tasumisele kuuluva maksusumma määramisel või maksuvõla sissenõudmisel või maksuhalduri sellekohase haldusakti täitmata jätmise eest 1300 1300 1300 1300     MKS § 167 lg 3
Rahatrahv juriidilisele isikule vastava maksustamisperioodi maksumärgita mänguautomaadiga hasartmängu korraldamise eest määratakse 3200 3200 3200 3200     MKS § 167 lg 8
Rahatrahv juriidilisele isikule vastava maksustamisperioodi maksumärgita mängulauaga hasartmängu korraldamise eest 6400 6400 6400 6400     MKS § 167 lg 9
Rahatrahv juriidilisele isikule sigarettidega kauplemise eest nende müügipakendile kinnitatud maksumärgile trükitud hinnast kõrgema hinnaga 320-2600 320-2600 320-2600 320-2600     MKS § 167 lg 10
Rahatrahv juriidilisele isikule raskeveokimaksu seadusest tulenevate nõuete kohaselt veoauto registreerimistunnistuse ümber vormistamata jätmise või ümber vormistamata jäetud registreerimistunnistusega raskeveoki kasutamise eest 1300 1300 1300 1300     MKS § 167 lg 11

TABELI KOOSTAS RAAMATUPIDAMISUUDISTE TOIMETUS.

KÜSIMUSTE VÕI ETTEPANEKUTE TEKKIMISE KORRAL PALUN SAATKE KIRI See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. meilile.

Rubriigi Maksud ja raamatupidamine viimased uudised

Sellest osast leiate te uudiseid maksude ja raamatupidamise teemal

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes